5.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/10


Överklagande ingett den 28 november 2017 av Viridis Pharmaceutical Ltd. av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 15 september 2017 i mål T-276/16, Viridis Pharmaceutical Ltd. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-668/17 P)

(2018/C 083/16)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Viridis Pharmaceutical Ltd. (ombud: C. Spintig, Rechtsanwalt, S. Pietzcker, Rechtsanwalt, M. Prasse, Rechtsanwältin)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Hecht-Pharma GmbH

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen från tribunalen (andra avdelningen),

återförvisa målet till tribunalen, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna; i andra hand låta frågan om rättegångskostnader anstå.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör genom sitt överklagande gällande att tribunalen har åsidosatt varumärkesförordningen (1) flera gånger i den överklagade domen.

För det första gör klaganden gällande ett åsidosättande av artikel 58.1 a första meningen första alternativet i varumärkesförordningen. Klaganden menar att tribunalen gjorde fel när den fann att ett unionsvarumärke som är registrerat för ett läkemedel kan bli föremål för rättsbevarande användning endast när det erforderliga tillståndet för utsläppande på marknaden har meddelats. Tribunalen har även åsidosatt denna bestämmelse genom att klassificera användningen av ett EU-varumärke inom ramen för en klinisk studie i enlighet med artikel 8.3 i i direktiv 2001/83/EG (2) som användning som med nödvändighet är intern och således inte utgör verkligt bruk.

Klaganden gör vidare gällande ett åsidosättande av artikel 58.1 a första meningen, andra alternativet i varumärkesförordningen. Klaganden menar att tribunalen gjorde fel när den fann att en klinisk studie som har utförts i syfte att förbereda en begäran om tillstånd att släppa ut produkten på marknaden inte kan åberopas för att motivera varför ett varumärke inte har använts när den kliniska studien har beställts långt efter registreringen av varumärket och/eller när inte så omfattande finansiella medel har använts, vilket var nödvändigt för att så snabbt som möjligt avsluta den kliniska studien.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 2001, s. 67).