5.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/10


Odvolanie podané 28. novembra 2017: Viridis Pharmaceutical Ltd. proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 15. septembra 2017 vo veci T-276/16, Viridis Pharmaceutical Ltd/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

(Vec C-668/17 P)

(2018/C 083/16)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Viridis Pharmaceutical Ltd. (v zastúpení: C. Spintig, Rechtsanwalt, S. Pietzcker, Rechtsanwalt, M. Prasse, Rechtsanwältin)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok druhej komory Všeobecného súdu,

vrátil vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania

podporne: o trovách konania sa rozhodne neskôr

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Svojím odvolaním odvolateľka vytýka Všeobecnému súdu, že v napadnutom rozhodnutí sa dopustil niekoľkých porušení nariadenia o ochrannej známke EÚ (1).

Odvolateľka po prvé tvrdí, že Všeobecný súd porušil prvú možnosť stanovenú v článku 58 ods. 1 písm. a) prvej vete nariadenia ochrannej známke EÚ. Nesprávne dospel k záveru, že o riadne používanie ochrannej známky EÚ zapísanej pre liek môže ísť len vtedy, ak bolo udelené riadne povolenie podľa právnych predpisov o liekoch. Všeobecný súd porušil toto ustanovenie okrem iného aj tým, že riadne používanie ochrannej známky EÚ v rámci klinickej štúdie vykonanej podľa článku 8 ods. 3 písm. i) smernice 2001/83/ES (2) kvalifikoval ako nevyhnutne interné, a teda nie ako skutočné používanie tejto ochrannej známky EÚ.

Okrem toho odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd porušil druhú možnosť uvedenú v článku 58 ods. 1 písm. a) druhej vete nariadenia o ochrannej známke EÚ. Nesprávne dospel k záveru, že klinická štúdia vykonaná na účely prípravy žiadosti o povolenie lieku sa nemôže použiť ako odôvodnenie nepoužívania ochrannej známky, pokiaľ sa klinická štúdia objednala až po zápise ochrannej známky alebo pokiaľ sa nepoužili dostatočné finančné prostriedky, aby sa umožnilo čo najrýchlejšie vykonanie klinickej štúdie.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1)

(2)  Smernica 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 2001, s. 67; Mim. vyd. 13/027, s. 69)