5.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 83/10


Recurs introdus la 28 noiembrie 2017 de Viridis Pharmaceutical Ltd. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 15 septembrie 2017 în cauza T-668/17, Viridis Pharmaceutical Ltd. /Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

(Cauza C-668/17 P)

(2018/C 083/16)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Viridis Pharmaceutical Ltd. (reprezentanți: C. Spintig, S. Pietzcker, M. Prasse, avocați)

Celelalte părţi din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Hecht-Pharma GmbH

Concluziile recurentei

Recurenta solicită:

1.

anularea hotărârii atacate pronunțate de Camera a doua Tribunalului;

2.

trimiterea cauzei la Tribunal spre rejudecare;

3.

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Cu titlu subsidiar: soluționarea cererii de cheltuieli de judecată odată cu fondul.

Motivele și principalele argumente

Prin recursul formulat, recurenta reproșează Tribunalului că a săvârșit mai multe încălcări ale Regulamentului (UE) privind marca Uniunii Europene (1) în cadrul hotărârii atacate.

În primul rând, recurenta invocă încălcarea articolului 58 alineatul (1) litera (a) prima teză prima alternativă din Regulamentul privind marca Uniunii Europene. Tribunalul ar fi reținut în mod eronat că o utilizare efectivă a unei mărci a Uniunii înregistrate pentru un medicament există numai atunci când a fost eliberată autorizația de introducere pe piață necesară pentru medicament. Tribunalul a încălcat aceeași dispoziție și prin faptul că a calificat utilizarea unei mărci a Uniunii în cadrul unui studiu clinic, realizată în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) litera (i) din Directiva 2001/83/CE (2), ca reprezentând o utilizare, în mod necesar, internă și, prin urmare, nu o utilizare serioasă a mărcii.

În continuare, recurenta invocă încălcarea articolului 58 alineatul (1) litera (a) prima teză a doua alternativă din Regulamentul privind marca Uniunii Europene. În mod eronat, Tribunalul ar fi reținut că un studiu clinic pentru pregătirea cererii de autorizare a introducerii pe piață a medicamentului nu poate fi invocat pentru a justifica neutilizarea mărcii, dacă studiul clinic a fost comandat abia după înregistrarea mărcii și/sau dacă nu s-au folosit mijloacele financiare necesare pentru a încheia cât mai repede studiul clinic.


(1)  Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1)

(2)  Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO 2001, L 311, p. 67, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 3)