5.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 83/10


Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 28. novembrīViridis Pharmaceutical Ltd. iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2017. gada 15. septembra spriedumu lietā T-276/16 Viridis Pharmaceutical Ltd./Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

(Lieta C-668/17 P)

(2018/C 083/16)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Viridis Pharmaceutical Ltd. (pārstāvji: C. Spintig, advokāts, S. Pietzcker, advokāts, M. Prasse, advokāte)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) un Hecht-Pharma GmbH

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi Tiesai ir šādi:

1.

atcelt pārsūdzēto Vispārējās tiesas otrās palātas spriedumu;

2.

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai;

3.

piespriest EUIPO atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus;

pakārtoti: lēmuma pieņemšanu par tiesāšanās izdevumiem atlikt.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja ar šo apelācijas sūdzību iebilst, ka Vispārējā tiesa pārsūdzētajā nolēmumā vairākkārt esot pārkāpusi Eiropas Savienības preču zīmes regulu (turpmāk tekstā – Regula 2017/1001) (1).

Pirmkārt, apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza Regulas 2017/1001 58. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā teikuma pirmās daļas pārkāpumu. Vispārējā tiesa esot kļūdaini pieņēmusi, ka attiecībā uz zālēm reģistrētas preču zīmes tiesības saglabājoša izmantošana var pastāvēt vienīgi tad, ja ir izsniegta nepieciešamā zāļu tirdzniecības atļauja. Vispārējā tiesa šo pašu tiesību normu ir pārkāpusi arī tādējādi, ka tā Eiropas Savienības preču zīmes izmantošanu klīniskās izpētes ietvaros saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK (2) 8. panta 3. punkta i) apakšpunktu ir kvalificējusi kā pilnībā iekšēju un līdz ar to ne kā faktisko izmantošanu.

Otrkārt, apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza Regulas 2017/1001 58. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmā teikuma otrās daļas pārkāpumu. Vispārējā tiesa kļūdaini uzskatījusi, ka ar klīnisko izpēti, lai sagatavotos zāļu tirdzniecības atļaujas pieteikuma iesniegšanai, nevar tikt attaisnota preču zīmes neizmantošana, ja klīniska izpēte ir pasūtīta ilgu laiku pēc preču zīmes reģistrācijas un/vai ja netiek tērēti tik lieli finanšu līdzekļi, cik nepieciešams, lai pēc iespējas ātrāk pabeigtu klīnisko izpēti.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV 2017, L 154, 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV 2001, L 311, 67. lpp.).