5.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 83/10


Valitus, jonka Viridis Pharmaceutical Ltd. on tehnyt 28.11.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-276/16, Viridis Pharmaceutical v. EUIPO, 15.9.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-668/17 P)

(2018/C 083/16)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Viridis Pharmaceutical Ltd. (edustajat: C. Spintig, Rechtsanwalt, S. Pietzcker, Rechtsanwalt, ja M. Prasse, Rechtsanwältin)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Hecht-Pharma GmbH

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen toisen jaoston valituksenalainen tuomio on kumottava

Asia on palautettava unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi

EUIPO on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut. Toissijaisesti: oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajan esittämän valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisessa tuomiossa monta kertaa rikkonut Euroopan unionin tavaramerkistä annettua asetusta. (1)

Valittaja vetoaa ensinnäkin tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäisen virkkeen ensimmäisen vaihtoehdon rikkomiseen. Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että lääkkeen osalta rekisteröidyn EU-tavaramerkin käyttö oikeuksien säilymisen mahdollistavalla tavalla voi olla kyseessä vain silloin, kun on myönnetty vaadittava lääkesäännösten mukainen lupa. Unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut samaa säännöstä myös sillä, että se on luokitellut EU-tavaramerkin käytön direktiivin 2001/83/EY (2) 8 artiklan 3 kohdan i alakohdan mukaisesti toteutetun kliinisen tutkimuksen yhteydessä välttämättä sisäiseksi eikä siis tosiasialliseksi käytöksi.

Lisäksi valittaja väittää, että EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäisen virkkeen toista vaihtoehtoa on rikottu. Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että lääkesäännösten mukaisen lupahakemuksen valmistelemiseksi toteutetulla kliinisellä tutkimuksella ei voida perustella tavaramerkin käyttämättä jättämistä, kun kliininen tutkimus on teetetty selvästi vasta tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen ja/tai kun kliinisen tutkimuksen mahdollisimman nopean loppuun saattamisen kannalta tarpeellisia rahoitusresursseja ei ole käytetty.


(1)  Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).

(2)  Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6.11.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY (EYVL 2001, L 311, s. 67).