29.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 32/17


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Areios Pagos (Grækenland) den 27. november 2017 — Ellinika Nafpigeia AE mod Panagiotis Anagnostopoulos m.fl.

(Sag C-644/17)

(2018/C 032/24)

Processprog: græsk

Den forelæggende ret

Areios Pagos

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Ellinika Nafpigeia AE

Sagsøgt: Panagiotis Anagnostopoulos m.fl.

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal »økonomisk enhed« i henhold til artikel 1 i direktiv 98/50/EF (1) og med henblik på at afgøre, om der foreligger en overførsel af en virksomhed eller bedrift eller af en del af en bedrift eller virksomhed, fortolkes som en selvforsynende produktionsenhed, der er i stand til at nå sit økonomiske mål uden (ved køb, lån, leasing osv.) at erhverve nogen produktionsfaktorer (råvarer, arbejdskraft, maskinudstyr, dele, der indgår i slutproduktet, supportydelser, finansielle midler osv.) fra tredjemand? Eller er det derimod med henblik på at blive kvalificeret som en »økonomisk enhed« tilstrækkeligt, at denne enhed udøver selvstændig virksomhed og konkret er i stand til at nå målet med sine økonomiske bestræbelser, og den faktiske anvendelse af produktionsfaktorerne (råvarer, maskiner og andet udstyr, arbejdskraft og supportydelser) er medvirkende til, at det pågældende mål kan nås, uanset om det nye driftsselskab erhverver sine produktionsfaktorer i udlandet, eller slet ikke er i stand til at nå det pågældende mål?

2)

Er der i henhold til artikel 1 i direktiv 98/50/EF tale om overførsel, såfremt overdrageren eller erhververen, eller såvel overdragen som erhververen, ikke alene har til hensigt at fortsætte driften under det nye driftsselskab, men også fremtidigt at indstille driften med henblik en afvikling af den pågældende virksomhed?


(1)  Rådets direktiv 98/50/EF af 29.6.1998 om ændring af direktiv 77/187/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter (EFT 1998, L 201, s. 88).