29.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 32/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Areios Pagos (Řecko) dne 27. listopadu 2017 – Ellinika Nafpigeia AE v. Panagiotis Anagnostopoulos a další

(Věc C-664/17)

(2018/C 032/24)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Areios Pagos

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Ellinika Nafpigeia AE

Odpůrci: Panagiotis Anagnostopoulos a další

Předběžné otázky

1)

Je třeba ve smyslu článku 1 směrnice 98/50/ES (1) a k určení existence či neexistence převodu podniku, závodu nebo části závodu nebo podniku rozumět „hospodářskou jednotkou“ takovou jednotku se soběstačnou výrobou, která je schopná provozu za účelem dosahování svého hospodářského účelu, aniž by si obstarávala (na základě koupě, půjčky, leasingu atd.) výrobní faktory (suroviny, pracovní sílu, stroje, součásti konečného výrobku, služby podpory, finanční zdroje atd.) u třetích osob? Anebo naopak pro zařazení pod pojem „hospodářská jednotka“ postačují oddělený předmět činnosti, možnost, že tento předmět skutečně představuje cíl hospodářského podniku, a taková efektivní organizace výrobních faktorů (surovin, strojů a dalšího vybavení, pracovní síly, služeb podpory), že lze dotčeného cíle dosáhnout bez ohledu na to, zda si nový provozovatel obstarává výrobní faktory i mimo tuto jednotku, anebo bez ohledu na to, že v konkrétním případě vůbec nedosáhne stanoveného cíle?

2)

Jedná se ve smyslu článku 1 směrnice 98/50/ES o převod, pokud převodce nebo nabyvatel anebo oba předpokládají nejen úspěšné pokračování činnosti pod novým provozovatelem, ale také budoucí ukončení činnosti s výhledem na následnou likvidaci společnosti?


(1)  Směrnice Rady 98/50/ES ze dne 29. června 1998, kterou se mění směrnice 77/187/EHS o sbližování právních předpisů týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů (Úř. věst. L 201, s. 88)