29.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 32/17


Преюдициално запитване от Areios Pagos (Гърция), постъпило на 27 ноември 2017 г. — Ellinika Nafpigeia AE/Panagiotis Anagnostopoulos и др.

(Дело C-664/17)

(2018/C 032/24)

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Areios Pagos

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ellinika Nafpigeia AE

Ответници: Panagiotis Anagnostopoulos и др.

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли, по смисъла на член 1 от Директива 98/50/ЕО (1) и за да се установи дали е налице или не прехвърляне на предприятие, стопанска дейност или части от предприятие или стопанска дейност, под „стопански субект“ да се разбира напълно самостоятелна производствена единица, която може да функционира за постигане на стопанската си цел, без да е необходимо да си набавя (чрез закупуване, заем, наемане или по друг начин) производствени фактори (суровини, работна ръка, технически съоръжения, части от крайния продукт, помощни услуги, икономически ресурси и т.н.) от трети лица? Достатъчно ли е, вместо това, за квалифицирането като „стопански субект“ да са налице отделен предмет на дейност, действителна възможност този предмет да представлява целта на стопанското предприятие и възможност за ефективна организация на факторите на производство (суровини, машини и друго оборудване, работна ръка и помощни услуги) за постигането на тази цел, независимо дали новият оператор си набавя производствените фактори и от външни източници или дали в конкретния случай е постигнал или не целта на дейността си?

2)

Изключено ли е, по смисъла на член 1 от Директива 98/50/ЕО, да е налице прехвърляне, когато прехвърлителят или приобретателят или и двамата предвиждат не само успешно продължаване на дейността от страна на новия оператор, но и нейното бъдещо прекратяване в рамките на ликвидация на предприятието?


(1)  Директива 98/50/ЕО на Съвета от 29 юни 1998 година за изменение на Директива 77/187/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 201, 1998 г., стр. 88).