4.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 190/5


Odvolanie podané 24. novembra 2017: RF proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2017 vo veci T-880/16, RF/Komisia

(Vec C-660/17 P)

(2018/C 190/07)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Odvolateľ: RF (v zastúpení: K. Komar-Komarowski, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté rozhodnutie a vrátil vec na prejednanie Všeobecnému súdu, aby znovu vec preskúmal a vydal rozhodnutie vo veci, proti ktorému je možné podať odvolanie,

subsidiárne – ak Súdny dvor zistí, že sú splnené podmienky na vydanie konečného rozhodnutia vo veci – zrušil napadnuté rozhodnutie a vyhovel v plnom rozsahu návrhom predloženým v konaní na prvom stupni,

zaviazal odporkyňu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Odvolací dôvod založený na porušení článku 45 druhého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie v spojení s článkom 53 Štatútu z dôvodu jeho nesprávneho výkladu. Všeobecný súd tým, že dospel k záveru, že pojem „vyššia moc“ a pojem „náhoda“ sú pojmy toho istého významu, porušil zásadu racionality normotvorcu. Takéto chápanie oboch pojmov je takisto v rozpore s účelom článku 45 Štatútu, ktorý má zaistiť vyrovnanie rozdielov vyplývajúcich zo vzdialenosti (medzi miestom bydliska účastníka konania a sídlom Súdneho dvora). V dôsledku toho Všeobecný súd neoprávnene nezohľadnil náhodu, ktorá odvolateľovi znemožnila predložiť žalobu v papierovej podobe (v origináli) v príslušnej lehote.

2.

Odvolací dôvod založený na porušení článku 126 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu zo 4. marca 2015 z dôvodu jeho nesprávneho uplatnenia. Aj napriek nesplneniu podmienok uplatnil Všeobecný súd článok 126 rokovacieho poriadku a neoprávnene rozhodol, že žaloba, ktorú podal odvolateľ, je zjavne neprípustná. Porušenie článku 126 rokovacieho poriadku Všeobecným súdom bolo nevyhnutným a zjavným dôsledkom porušenia článku 45 v spojení s článkom 53 Štatútu.

3.

Odvolací dôvod založený na nesprávnom závere, že odvolateľ nepreukázal existenciu náhody, o ktorej sa hovorí v článku 45 druhom odseku Štatútu. Odvolateľ existenciu náhody preukázal. Nielen že za týchto okolností predložil viac dôkazov než treba, ale predložil všetky dôkazy, ktoré má k dispozícii. Pokiaľ ide o zaistenie včasného doručenia zásielky obsahujúcej žalobu, odvolateľ postupoval s riadnou starostlivosťou, ktorú od neho je možné rozumne požadovať. V okamihu odoslania zásielky stratil odvolateľ vplyv na priebeh jej doručenia; od tohto okamihu boli okolnosti ovplyvňujúce dobu doručenia úplne mimo odvolateľa.

4.

Odvolací dôvod založený na porušení článku 1, článku 6 ods. 1 a článku 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaného v Ríme 4. novembra 1950, ktorého sa mal Všeobecný súd dopustiť tým, že bránil v prístupe k súdu a dopustil sa diskriminácie založenej na mieste bydliska alebo sídla účastníka konania. Používanie jednotnej lehoty zohľadňujúcej vzdialenosť zo strany Všeobecného súdu voči všetkým členským štátom Európskej únie vedie k tomu, že sa bráni v prístupe k súdu osobám s bydliskom alebo sídlom v značnej vzdialenosti od sídla Všeobecného súdu, vrátane provincií týchto krajín, a v dôsledku toho diskriminuje účastníkov konania v závislosti na mieste bydliska.