4.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 190/5


RFi 24. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. septembri 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-880/16: RF versus komisjon

(Kohtuasi C-660/17 P)

(2018/C 190/07)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Apellant: RF (esindaja: Radca prawny K. Komar-Komarowski)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub:

tühistada vaidlustatud kohtumäärus ning saata asi tagasi Üldkohtusse asja uuesti läbi vaatamiseks ja sisulise otsuse tegemiseks, mida on võimalik apellatsiooni korras vaidlustada;

teise võimalusena juhul, kui Üldkohus tuvastab, et kohtuasjas lõpliku otsuse tegemise eeldused on täidetud, tühistada vaidlustatud kohtumäärus ning rahuldada kõik esimeses kohtuastmes esitatud nõuded;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

1.

Väide, et rikutud on Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 45 lõiget 2 koostoimes artikliga 53, kuna neid sätteid on valesti tõlgendatud. Kuna Üldkohus leidis, et mõiste „vääramatu jõud“ ja mõiste „ettenägematud asjaolud“ on sama tähendusega mõisted, siis rikkus kohus seadusandja ratsionaalsuse põhimõtet. Nende kahe termini niisugune mõistmine on vastuolus ka põhikirja artikli 45 eesmärgiga, mis peaks tagama vahemaast (poolte elukoha ja Euroopa Kohtu asukohast) tulenevate erinevuste ühtlustamise. Järelikult ei võtnud Üldkohus põhjendamatult arvesse ettenägematut asjaolu, mis muutis apellandi jaoks võimatuks tähtaja jooksul esitada hagiavalduse paberversioon (originaal).

2.

Väide, et vale tõlgendamise tõttu rikkus Üldkohus kodukorra artiklit 126. Kuigi tingimused ei olnud selleks täidetud, kohaldas Üldkohus kodukorra artiklit 126 ning luges põhjendamatult, et apellandi esitatud hagi tuleb ilmselgelt vastuvõetamatuse tõttu jätta läbi vaatamata. Kodukorra artikli 126 rikkumine Üldkohtu poolt on põhikirja artikli 45 koostoimes artikliga 53 vältimatu ja ilmne tagajärg.

3.

Väide, et ekslikult on tuvastatud, et apellant ei ole tõendanud põhikirja artikli 45 lõike 2 tähenduses ettenägematu asjaolu esinemist. Apellant on tõendanud ettenägematu asjaolu esinemist. Neil asjaoludel ei esitatud ta mitte üksnes nõutust enam tõendeid, vaid ta esitas kõik talle kättesaadavad tõendid. Selleks et tagada hagiavalduse posti teel tähtaja jooksul esitamist, tõendas apellant hoolsust, mida mõistlikult saab temalt eeldada. Saadetise postitamisega kaotas apellant võimaluse mõjutada kättetoimetamise protsessi; alates sellest hetkest jäid saadetise kättetoimetamist tingivad asjaolud täielikult väljapoole apellandi mõjusfääri.

4.

Väide, et rikutud on 4. novembril 1950 Roomas allkirjastatud Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 1, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 14, kuna Üldkohus takistas pooltel pöörduda kohtusse ning diskrimineeris pooli nende elu- või asukoha alusel. Euroopa Liidu kõigi liikmesriikide puhul vahemaad puudutava ühtse tähtaja kindlaksmääramine Üldkohtu poolt toob kaasa selle, et poolel, kelle elu-. või asukoht on Üldkohtu asukohast kaugel, sealhulgas oma riigi ääremaal, on raske pöörduda Üldkohtusse, mis seetõttu kujutab endast poole diskrimineerimist tema elukoha alusel.