12.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 52/21


Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 24 november 2017 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Azienda Napoletana Mobilità SpA

(Mål C-659/17)

(2018/C 052/30)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Motpart: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Tolkningsfråga

Ska Europeiska kommissionens beslut nr 2000/128/EG av den 11 maj 1999 (1) även tillämpas på arbetsgivare som tillhandahåller lokal kollektivtrafik – på en konkurrensskyddad marknad i beaktande av berörda företags ensamrätt på den tillhandahållna tjänsten – vilka beviljades nedsättning av sociala avgifter till följd av att de tecknade avtal om utbildning och arbete efter ikraftträdande av lag nr 407/1990, i förevarande fall med avseende på perioden mellan 1997 och maj 2001?


(1)  Kommissionens beslut av den 11 maj 1999 om de stödordningar som Italien genomfört för sysselsättningsfrämjande åtgärder [delgivet med nr K(1999) 1364] (EGT L 42, 2000, s. 1)