12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 24. novembra 2017 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA

(Vec C-659/17)

(2018/C 052/30)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Odporkyňa: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Prejudiciálna otázka

Vzťahuje sa rozhodnutie Európskej komisie č. 2000/128/ES z 11.mája 1999 (1) aj na zamestnávateľov, ktorých predmetom činnosti je prevádzkovanie miestnej verejnej dopravy – v podstate v nekonkurenčnom režime, vzhľadom na výlučný charakter poskytovanej služby – a ktorí mali prospech z odvodových úľav v nadväznosti na uzatvorenie zmlúv o vykonaní stáže a práce, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona č. 407/1990, v prejednávanej veci konkrétne s odkazom na obdobie medzi rokom 1997 a májom 2001.


(1)  Rozhodnutie Komisie z 11. mája 1999 o systéme štátnej pomoci priznanej Talianskou republikou v prospech zamestnávania [neoficiálne znenie] [oznámené pod číslom K(1999) 1364] (Ú. v. ES L 42, s. 1).