12.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 52/21


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 24. november 2017 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) mod Azienda Napoletana Mobilità SpA

(Sag C-659/17)

(2018/C 052/30)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Corte suprema di cassazione

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Sagsøgt: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Præjudicielt spørgsmål

Hvorvidt Europa-Kommissionens afgørelse nr. 2000/128/EF af 11. maj 1999 også finder anvendelse på arbejdsgivere, der leverer lokal kollektiv trafik — på et marked uden konkurrence, henset til eneretten til levering af den pågældende tjenesteydelse — og opnåede nedsættelse af sociale bidrag som følge af indgåelsen af uddannelses- og arbejdskontrakter efter ikrafttrædelsen af lov nr. 407/1990, i den konkrete situation med hensyn til perioden mellem 1997 og maj 2001?