16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Poľsko) 24. novembra 2017 – WB

(Vec C-658/17)

(2018/C 134/16)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

WB

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 46 ods. 3 písm. b) v spojení s článkom 39 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (1) vykladať v tom zmysle, že potvrdenie o rozhodnutí v dedičskej veci podľa vzoru uvedeného v prílohe 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1329/2014 z 9. decembra 2014, ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 (2), možno vydať aj v súvislosti s rozhodnutiami, ktoré potvrdzujú postavenie dediča, ale ktoré nepodliehajú (ani čiastočne) vykonateľnosti?

2.

Má sa článok 3 ods. 1 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 vykladať v tom zmysle, že sa má osvedčenie o dedičstve, ktoré notár spíše na základe nesporného návrhu všetkých účastníkov konania o osvedčení dedičstva a ktoré má právne účinky právoplatného súdneho rozhodnutia o potvrdení nadobudnutia dedičstva, akým je osvedčenie o dedičstve spísané poľským notárom, považovať za rozhodnutie v zmysle týchto ustanovení?

A teda, má sa článok 3 ods. 2 prvá veta nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 vykladať v tom zmysle, že notár, ktorý spíše takéto osvedčenie o dedičstve, sa má považovať za súd v zmysle tohto posledného uvedeného ustanovenia?

3.

Má sa článok 3 ods. 2 druhá veta nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 vykladať v tom zmysle, že oznámenie, ktoré v súlade s článkom 79 nariadenia vykonal členský štát, má informatívny charakter, a nie je podmienkou pre uznanie predstaviteľa právnického povolania s právomocou rozhodovať v dedičských veciach, ktorý namiesto súdu vykonáva funkcie justičných orgánov v zmysle článku 3 ods. 2 prvej vety nariadenia, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto poslednom uvedenom ustanovení?

4.

V prípade zápornej odpovede na prvú, druhú alebo tretiu otázku: Má sa článok 3 ods. 1 písm. i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 vykladať v tom zmysle, že uznanie vnútroštátneho procesného nástroja, ktorým sa osvedčuje dedičstvo, akým je poľský akt osvedčenia o dedičstve, za rozhodnutie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012, vylučuje jeho uznanie za verejnú listinu?

5.

V prípade kladnej odpovede na štvrtú otázku: Má sa článok 3 ods. 1 písm. i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 vykladať v tom zmysle, že akt osvedčenia o dedičstve, ktorý spíše notár na základe nesporného návrhu všetkých účastníkov konania o osvedčení dedičstva, akým je akt osvedčenia o dedičstve spísaný poľským notárom, sa považuje za verejnú listinu v zmysle tohto ustanovenia?


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 2012, s. 107.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1329/2004 z 9. decembra 2014, ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 359, 2014, s. 30).