12.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 94/4


Recurs introdus la 22 noiembrie 2017 de Bayerische Motoren Werke AG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 12 septembrie 2017 în cauza T-671/14, Bayerische Motoren Werke AG/Comisia Europeană

(Cauza C-654/17 P)

(2018/C 094/05)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Bayerische Motoren Werke AG (reprezentanți: M. Rosenthal, G. Drauz și M. Schütte, Rechtsanwälte)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Freistaat Sachsen

Concluziile recurentei

Recurenta solicită:

1.

anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene (Camera a cincea) din 12 septembrie 2017 în cauza T-671/2014;

2.

anularea deciziei intimatei din 9 iulie 2014 în cazul SA.32009 (2011/C), în temeiul articolului 263 al patrulea paragraf TFUE, în măsura în care în aceasta a fost declarată incompatibilă cu piața internă o contribuție (28 257 273 de euro) care depășește contribuția de 17 000 000 de euro din ajutorul solicitat în cuantum de 45 257 273 de euro; dacă și în măsura în care Curtea nu se consideră competentă să decidă în mod definitiv, cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Uniunii Europene;

3.

cu titlu subsidiar: anularea deciziei intimatei din 9 iulie 2014 în cazul SA.32002 (2011/C), în temeiul articolului 263 al patrulea paragraf TFUE, în măsura în care în aceasta se interzice acordarea unui oricărui ajutor pentru proiectul de investiții al recurentei care este exceptat de la notificare potrivit articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul general de exceptare pe categorii, în versiunea din 6 august 2008, și în măsura în care acest ajutor este declarat incompatibil cu piața internă dacă depășește contribuția de 17 000 000 de euro;

4.

obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată, în conformitate cu articolul 138 alineatul (1) și cu articolul 184 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură al Curții.

Motivele și principalele argumente

Recurenta invocă următoarele motive de recurs:

1.

Primul motiv: încălcarea articolului 107 alineatul (3) TFUE

Hotărârea încalcă articolul 107 alineatul (3) TFUE întrucât, în urma unei aprecieri corecte pe plan juridic a deciziei atacate, Tribunalul ar fi trebuit să constate că lipsa unei examinări separate dacă și în ce măsură acordarea ajutorului ar fi avut un efect de denaturare a concurenței reprezintă o încălcare a articolului 107 alineatul (3) litera (c) TFUE.

Hotărârea atacată nu ia în considerare faptul că intimata nu trebuia să limiteze examinarea la costurile suplimentare evaluate ex ante ale proiectului în locul defavorizat, iar pentru fiecare ajutor suplimentar „să prezume” – ignorând total poziția de piață a recurentei – o denaturare a concurenței.

2.

Încălcarea articolului 288 TFUE, a articolului 3 și a articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul general de exceptare pe categorii din 2008, precum și a interdicției discriminării

Hotărârea încalcă articolul 288 TFUE, precum și articolul 3 și articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul general de exceptare pe categorii din 2008 întrucât, printr-o apreciere corectă pe plan juridic, Tribunalul nu ar fi trebuit să îi recunoască intimatei o nouă competență de examinare a ajutoarelor și de declarare a incompatibilității acestora deoarece ajutoarele respective – până la valoarea-prag prevăzută la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul general de exceptare pe categorii din 2008 – au fost declarate deja, din punct vedere material, compatibile cu piața internă în temeiul dreptului Uniunii de rang superior și derivat.

În plus, consecința hotărârii atacate este aceea că prin interzicerea primirii unui ajutor care depășește 17 000 000 de euro până la valoarea-prag prevăzută de Regulamentul general de exceptare pe categorii din 2008, recurenta este discriminată în raport cu concurenții săi întrucât, în temeiul legii germane privind acordarea de ajutoare pentru investiții, orice concurent, chiar și cel care are o poziție dominantă pe piață, ar avea posibilitatea să primească un ajutor până la valoarea-prag într-o situație comparabilă pentru o investiție având un nivel comparabil.