12.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 94/3


Kasační opravný prostředek podaný dne 21. listopadu 2017 společností VM Vermögens-Management GmbH proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 7. září 2017 ve věci T-374/15, VM Vermögens-Management v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-653/17 P)

(2018/C 094/04)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: VM Vermögens-Management GmbH (zástupci: T. Dolde a P. Homann, Rechtsanwälte)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), DAT Vermögensmanagement GmbH

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 7. září 2017 ve věci T-374/15;

vrátil věc Tribunálu Evropské unie.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Prvním důvodem kasačního opravného prostředku je vytýkáno porušení čl. 65 odst. 2 nařízení č. 207/2009 (1) ve spojení s právem být vyslechnut podle článku 47 Listiny základních práv Evropské unie a s právem na vlastnictví podle článku 17 Listiny základních práv Evropské unie. Důvodem je, že Tribunál nezohlednil zpětnou působnost změny seznamu výrobků a služeb ochranné známky Evropské unie „Vermögensmanufaktur“ v důsledku prohlášení podle čl. 28 odst. 8 nařízení č. 207/2009 a napadené rozhodnutí zrušuje ochrannou známku Evropské unie i co do nově uvedených služeb, aniž byla v tomto ohledu zkoumána způsobilost ochranné známky Evropské unie k zápisu. Tribunál tudíž neměl odmítat návrhy navrhovatelky na změnu napadeného rozhodnutí jakožto nepřípustné.

Druhým důvodem kasačního opravného prostředku je vytýkáno porušení článku 36 statutu Soudního dvora, neboť Tribunál paušálně odmítl návrhy na změnu napadeného rozhodnutí podané navrhovatelkou jako nepřípustné, aniž by se meritorně vyjádřil ke zpětné působnosti změny seznamu výrobků a služeb ochranné známky Evropské unie „Vermögensmanufaktur“ v důsledku prohlášení podle čl. 28 odst. 8 nařízení č. 207/2009.

Třetím důvodem kasačního opravného prostředku je vytýkáno porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, neboť konstatování Tribunálu ohledně popisného charakteru se zakládají na nesprávných úvahách týkajících se vnímání údaje „Vermögensmanufaktur“ relevantní veřejností, přičemž mezi ochrannou známkou Evropské unie a službami kvalifikovanými jako popisné neexistuje dostatečně přímá a konkrétní spojitost, která by umožnila posoudit ochrannou známku Evropské unie jakožto popisnou.

Čtvrtým důvodem kasačního opravného prostředku je vytýkáno porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, neboť Tribunál odůvodňuje nedostatečnou rozlišovací způsobilost ochranné známky Evropské unie pouze tím, že „Vermögensmanufaktur“ je relevantní veřejností vnímána jako pochvalné sdělení a informace reklamního typu, aniž by vysvětlil, proč ochranná známka Evropské unie nemůže sloužit zároveň jako identifikace původu s rozlišovací způsobilostí.

Pátým důvodem kasačního opravného prostředku je vytýkáno porušení čl. 75 druhé věty nařízení č. 207/2009, neboť Tribunál odmítá porušení práva být vyslechnut pouze s odůvodněním, že opožděně dodané podklady v rámci řízení před EUIPO nebyly zohledněny při posuzování odvolacím senátem, a že napadené rozhodnutí se na této skutečnosti nezakládá, ačkoli ze spisu jednoznačně vyplývá, že odvolací senát doslova opsal své posouzení z těchto důkazů a navrhovatelce nebyla nikdy dána příležitost se k těmto důkazům vyjádřit.

Šestým důvodem kasačního opravného prostředku je vytýkáno porušení čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009, neboť napadené rozhodnutí se zakládá na důkazech, které byly v prvním stupni před EUIPO předloženy opožděně, takže odvolací senát je měl rovněž považovat za opožděné. Tribunál v napadeném rozsudku dospěl k nesprávnému závěru, že odvolací senát tyto důkazy nezohlednil a že nebyly rozhodující pro napadené rozhodnutí.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství, Úř. věst. L 78, s. 1.