26.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 112/7


A Bundesgerichtshof (Németország) által 2017. november 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. kontra Amazon EU Sàrl

(C-649/17. sz. ügy)

(2018/C 112/11)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Amazon EU Sàrl

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2011/83/EU irányelv (1) (HL 2011. L 304., 64. o.) 6. cikke (1) bekezdése c) pontjának értelmezése céljából az alábbi kérdéseket terjeszti az Európai Unió Bírósága elé:

1.

Előírhatnak-e a tagállamok olyan rendelkezést, amely – mint az EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch – a polgári törvénykönyv bevezetéséről szóló törvény) 246. § -a (1) bekezdése első mondatának 2. pontja – arra kötelezi a kereskedőt, hogy a távollevők közötti szerződés megkötése során a fogyasztó szerződéses nyilatkozatának megtétele előtt a telefonszámát [nem csak adott esetben, hanem] minden esetben a fogyasztó rendelkezésére bocsássa?

2.

Azt jelenti-e a 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdésének c) pontjában alkalmazott „ha van” fordulat, hogy a kereskedőnek a vállalkozásában már ténylegesen meglévő kommunikációs eszközökről kell csak tájékoztatást nyújtania, azaz nem köteles arra, hogy új telefon- vagy faxelérést, illetve e-mail fiókot létesítsen, ha úgy dönt, hogy vállalkozásában távollevők közötti szerződéseket is kötni fog?

3.

A második kérdésre adott igenlő válasz esetében:

Azt jelenti-e a 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdésének c) pontjában szereplő „ha van” fordulat, hogy csak olyan kommunikációs eszközök tekintendők egy vállalkozásban már rendelkezésre állónak, amelyeket a kereskedő ténylegesen legalábbis a távollevők közötti szerződések megkötése során a fogyasztókkal való kapcsolattartás érdekében is használ, vagy olyan kommunikációs eszközök is rendelkezésre állónak tekintendők a vállalkozásban, amelyeket a kereskedő ez idáig kizárólag más cél, így például vállalkozókkal vagy hatóságokkal való kapcsolattartás érdekében használt?

4.

Taxatívnak tekinthető-e a telefon, fax és e-mail kommunikációs eszközök 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felsorolása, vagy a kereskedő más, a fenti pontban meg nem nevezett kommunikációs eszközöket – így például internetes chatet vagy telefonos visszahívást biztosító rendszert – is használhat, amennyiben ezek segítségével biztosított a gyors kapcsolatfelvétel és a hatékony kommunikáció?

5.

Fontos-e a 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdése szerinti átláthatóság követelményének alkalmazása esetében, amely alapján a kereskedő köteles a 2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglalt kommunikációs eszközök útján egyértelműen és érthető módon tájékoztatást nyújtani a fogyasztónak, hogy az információkat gyorsan és hatékonyan közöljék?


(1)  A fogyasztók jogairól szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 304., 64. o.)