26.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 21. listopadu 2017 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v. Amazon EU Sàrl

(Věc C-649/17)

(2018/C 112/11)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o opravném prostředku „Revision“: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Odpůrkyně v řízení o opravném prostředku „Revision“: Amazon EU Sàrl

Předběžné otázky

Soudnímu dvoru Evropské unie se předkládají následující předběžné otázky, jež se týkají výkladu čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU (1) ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů.

1)

Mohou členské státy stanovit takové ustanovení, jako je ustanovení čl. 246a § 1 odst. 1první věty bodu 2 EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch – úvodní zákon k občanskému zákoníku), podle které je obchodník povinen v rámci smluv uzavíraných na dálku poskytnout při jejich uzavírání spotřebiteli [nikoli jen tehdy, pokud existuje, ale] vždy své telefonní číslo před přijetím návrhu k uzavření smlouvy?

2)

Je třeba pojem „gegebenenfalls“ (pokud existuje), který je použit v [německém jazykovém znění] čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2011/83/EU, vykládat v tom smyslu, že obchodník musí poskytnout informace výlučně o aktuálních prostředcích komunikace, které jsou již v jeho podniku k dispozici, což znamená, že nemá povinnost zřídit novou telefonní linku, číslo faxu nebo účet elektronické pošty, pokud se rozhodne, že ve svém podniku bude uzavírat rovněž smlouvy na dálku?

3)

V případě kladné odpovědi na druhou otázku:

Je třeba pojem „gegebenenfalls“ (pokud existuje), který je použit v [německém jazykovém znění] čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2011/83/EU, vykládat v tom smyslu, že k dispozici jsou pouze takové prostředky komunikace, které již obchodník ve skutečnosti využívá, aby kontaktoval spotřebitele při uzavírání smluv na dálku, nebo jsou k dispozici i jiné komunikační prostředky, jež obchodník využíval výlučně k jiným účelům, jako je komunikace s jinými obchodníky či orgány?

4)

Je výčet komunikačních prostředků, jenž je uveden v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2011/83/EU, tj. konkrétně telefonní číslo, číslo faxu a e-mailová adresa, taxativní, nebo může obchodník rovněž využít jiné komunikační prostředky, které v uvedeném výčtu nejsou uvedeny, jako je internetový chat nebo systém zpětného telefonického volání, je-li tím zajištěn rychlý kontakt a efektivní komunikace?

5)

Je použití požadavku na transparentnost zakotveného v čl. 6 odst. 1 směrnice 2011/83/EU, podle něhož má obchodník povinnost informovat spotřebitele o komunikačních prostředcích stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2011/83/EU jasným a srozumitelným způsobem, podmíněno tím, že informace musí být podány rychle a efektivně?


(1)  Úř. věst. 2011, L 304, s. 64.