26.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/7


Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 21 ноември 2017 г. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Amazon EU Sàrl

(Дело C-649/17)

(2018/C 112/11)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател в ревизионното производство: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Ответник: Amazon EU Sàrl

Преюдициални въпроси

Отправя до Съда на Европейския съюз следните преюдициални въпроси за тълкуването на член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите (1):

1)

Могат ли държавите членки да предвидят разпоредба, която — както разпоредбата на член 246а, параграф 1, първа алинея, първо изречение, точка 2 от Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Закон за въвеждане на Гражданския кодекс, наричан по-нататък „EGBGB“) — задължава търговеца при сключването на договор от разстояние да предоставя на потребителя телефонния си номер [не само ако съществува такъв, а] винаги преди последният да направи поръчката?

2)

Означава ли изразът „gegebenenfalls“ („ако съществува такъв“), използван в [немския текст на] член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2011/83/ЕС, че даден търговец трябва да предостави информация само относно средства за комуникация, които вече действително съществуват в неговото предприятие, тоест че той не е длъжен да създаде нова телефонна или факс линия, съответно нова електронна поща, ако реши чрез предприятието си да сключва и договори от разстояние?

3)

При утвърдителен отговор на втория въпрос:

Означава ли изразът „gegebenenfalls“, използван в [немския текст на] член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2011/83/ЕС, че средствата за комуникация, които вече съществуват в дадено предприятие, са само такива, които при всички случаи действително се използват от търговеца и за контакт с потребители при сключването на договори от разстояние или средствата за комуникация, които съществуват в предприятието, са и такива, които до момента търговецът е използвал изключително за други цели, като например за комуникация с търговци или власти?

4)

Изчерпателно ли е направеното в член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2011/83/ЕС изброяване на средствата за комуникация — телефон, факс и електронна поща, или търговецът може да използва и други средства за комуникация, които не са посочени там — като например интернет чат или система за обратни обаждания — доколкото по този начин се осигурява бързо установяване на контакт и ефективна размяна на съобщения?

5)

От значение ли е за прилагането на задължението за прозрачност по член 6, параграф 1 от Директива 2011/83/ЕС, според което търговецът следва да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин информация за посочените в член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2011/83/ЕС средства за комуникация, информацията да се предоставя бързо и ефективно?


(1)  ОВ L 304, 2011 г., стр. 64.