12.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 52/19


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Brindisi (Italien) den 17 november 2017 – brottmål mot Gianluca Moro

(Mål C-646/17)

(2018/C 052/26)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Brindisi

Tilltalad i målet vid den nationella domstolen:

Gianluca Moro

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 2.1, 3.1 c och 6.1–6.3 i direktiv 2012/13/EU (1) samt artikel 48 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att de utgör hinder för straffrättsliga processuella bestämmelser i en medlemsstat enligt vilka de rättigheter till försvar som följer av ändringar i anklagelsen både kvantitativt och kvalitativt sett säkerställs på olika sätt beroende på om ändringarna gäller sakförhållandena i anklagelsen eller ifrågavarande gärnings brottsrubricering, i så måtto att den tilltalade enbart i det första fallet medges möjlighet att ansöka om ett alternativt fördelaktigt förfarande för verkställighet av straff (det så kallade patteggiamento-förfarandet; uppgörelse om nedsättning av straff)?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, s. 1).