12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Brindisi (Italija) 17. novembra 2017 – kazenski postopek zoper Gianluco Mora

(Zadeva C-646/17)

(2018/C 052/26)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Brindisi

Stranka v postopku v glavni stvari

Gianluca Moro

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člene 2(1), 3(1)(c), 6, (1), (2) in (3) Direktive 2012/13/EU (1) ter člen 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotujejo kazenskim procesnim določbam države članice, na podlagi katerih so jamstva v zvezi z obrambo, izhajajoča iz spremembe obtožnega akta, zagotovljena pod – kvalitativno in kvantitativno – drugačnimi pogoji glede na to, ali se sprememba nanaša na dejanske vidike obdolžitev ali pa na njeno pravno opredelitev, pri čemer lahko, natančneje, obdolženec samo v prvem primeru predlaga zanj ugodnejši alternativni postopek izvršitve kazni (t. i. sporazum o priznanju krivde)?


(1)  Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL L 142, str. 1).