12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Brindisi (Taliansko) 17. novembra 2017 – trestné konanie proti Gianluca Moro

(Vec C-646/17)

(2018/C 052/26)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Brindisi

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Gianluca Moro

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 2 ods. 1, článok 3 ods. 1 písm. c) a článok 6 ods. 1,2 a 3 smernice 2012/13/EÚ (1), ako aj článok 48 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia trestným procesným ustanoveniam členského štátu, na základe ktorých sa procesné záruky týkajúce sa obhajoby poskytujú z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska po zmene obžaloby rôznym spôsobom, v závislosti toho, či sa predmetná zmena týka skutkových aspektov obžaloby alebo právnej kvalifikácie žalovaného skutku, a to najmä s tým dôsledkom, že iba v prípade zmeny skutku sa obžalovanému umožňuje, aby navrhol zvýhodňujúce alternatívne konanie o uložení trestu (tzv. dohoda o vine a treste)?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, s. 1).