12.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 52/18


Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 17 noiembrie 2017 – Eurobolt BV

(Cauza C-644/17)

(2018/C 052/25)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din procedura principală

Recurentă: Eurobolt BV

Cealaltă parte: Staatssecretaris van Financiën

Întrebările preliminare

1)

a)

Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene coroborat cu articolul 4 alineatul (3) TUE trebuie interpretat în sensul că o persoană interesată poate ataca legalitatea unei decizii a unei instituții a Uniunii, care trebuie pusă în aplicare de autoritățile naționale, invocând încălcarea normelor fundamentale de procedură, încălcarea tratatelor sau a unor norme de punere în aplicare a acestora sau un abuz de putere?

b)

Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene coroborat cu articolul 4 alineatul (3) TUE trebuie interpretat în sensul că instituțiile Uniunii care sunt implicate în procesul de adoptare a unei decizii a cărei validitate este atacată într-o procedură în fața instanței naționale, sunt obligate să furnizeze acestei instanțe, la cerere, toate informațiile de care dispun și pe care le-au luat în considerare sau pe care ar fi trebuit să le ia în considerare în procesul de adoptare a acestei decizii?

c)

Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că dreptul la o cale de atac efectivă implică faptul ca instanța să verifice, fără restricții, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 (1)? Acest articol 47 implică în special că instanța este competentă să aprecieze pe deplin dacă stabilirea faptelor a fost completă și adecvată să justifice efectul juridic amintit? Acest articol 47 implică în special și că instanța menționată este competentă să aprecieze pe deplin dacă faptele cu privire la care se pretinde că nu au fost luate în considerare în adoptarea deciziei, dar care ar putea afecta efectul juridic legat de faptele care au fost însă stabilite, ar fi trebuit luate în considerare?

2)

a)

Noțiunea „informaţiile utile” de la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 trebuie interpretată în sensul că prin aceasta se înțeleg observațiile unui importator independent stabilit în Uniunea Europeană al bunurilor care fac obiectul anchetei menționate în această dispoziție la constatările Comisiei dacă acest importator a fost informat de Comisie cu privire la această anchetă, a furnizat Comisiei informațiile cerute și, având ocazia în acest sens, a răspuns în timp util la constatările Comisiei?

b)

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 2.a, poate acest importator în acest caz să invoce încălcarea articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 dacă observațiile depuse de acesta nu sunt puse la dispoziție cu cel puțin zece zile lucrătoare înaintea reuniunii Comitetului consultativ prevăzut la această dispoziție?

c)

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 2) b), încălcarea articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 are ca urmare faptul că decizia este nelegală și că aplicarea acesteia trebuie înlăturată?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO 2009, L 343, p. 51).