12.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 52/18


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 17. novembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Eurobolt BV

(Lieta C-644/17)

(2018/C 052/25)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītāja: Eurobolt BV

Atbildētājs: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciālie jautājumi

1.

a)

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants saistībā ar LES 4. panta 3. punktu ir jāinterpretē tādējādi, ka prasītājs, atsaucoties uz būtisku formas noteikumu, Līgumu vai dažu to īstenošanai piemērojamu tiesību normu pārkāpumu vai nepareizi izmantotām pilnvarām, drīkst apstrīdēt Savienības iestādes lēmuma, kurš jāīsteno valsts iestādēm, tiesiskumu?

b)

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants saistībā ar LES 4. panta 3. punktu ir jāinterpretē tādējādi, ka Savienības iestādēm, kas ir iesaistītas tāda lēmuma pieņemšanā, kura juridiskais spēks tiek apstrīdēts valsts tiesā, pēc šīs tiesas pieprasījuma ir jāsniedz tai visa to rīcībā esošā informācija, ko tās ir ņēmušas vērā vai kas tām būtu bijusi jāņem vērā, pieņemot attiecīgo lēmumu?

c)

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību ietver arī to, ka tiesa visaptveroši pārbauda, vai ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1225/2009 (1) 13. panta piemērošanas nosacījumi? Vai Hartas 47. pants it īpaši izraisa to, ka tiesa pilnā apjomā drīkst novērtēt, vai lietas apstākļi ir noskaidroti pilnībā un vai ar tiem var būt pietiekami pamatotas attiecīgās tiesiskās sekas? Vai Hartas 47. pants it īpaši izraisa arī to, ka tiesa pilnā apjomā drīkst novērtēt, vai būtu bijis jāņem vērā apstāklis, kurš it kā nav ņemts vērā lēmuma pieņemšanas procesā, taču kurš, iespējams, ietekmētu ar konstatētajiem lietas apstākļiem saistītās tiesiskās sekas?

2.

a)

Vai “būtiskās informācijas” jēdziens Regulas (EK) Nr. 1225/2009 15. panta 2. punktā ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ietver arī Eiropas Savienībā reģistrēta neatkarīga preču importētāja apsvērumus par Komisijas secinājumiem, ja par šīm precēm notiek izmeklēšana šīs normas izpratnē, šo importētāju Komisija ir informējusi par šo izmeklēšanu, tas ir nosūtījis Komisijai prasīto informāciju un, tiklīdz tam tika dota iespēja, tas nekavējoties ir iesniedzis apsvērumus par Komisijas secinājumiem?

b)

Ja atbilde uz 2.a) jautājumu ir apstiprinoša, vai šis importētājs var apgalvot, ka ir pārkāptas Regulas (EK) Nr. 1225/2009 15. panta 2. punkta prasības, ja tā apsvērumi šajā normā minētajai Padomdevējai komitejai netiek iesniegti vismaz desmit darba dienas pirms tās sēdes?

c)

Ja atbilde uz 2.b) jautājumu ir apstiprinoša, vai tad šis Regulas (EK) Nr. 1225/2009 15. panta 2. punkta prasību pārkāpums izraisa to, ka šis lēmums ir prettiesisks un nav jāpiemēro?


(1)  Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV 2009, L 343, 15. lpp.).