12.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 52/16


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 15. november 2017 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mod »Skonis ir kvapas« UAB

(Sag C-638/17)

(2018/C 052/22)

Processprog: litauisk

Den forelæggende ret

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Sagsøgt:»Skonis ir kvapas« UAB

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 4, stk. 1, i Rådets direktiv 2011/64/EU (1) af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak (kodifikation) fortolkes således, at udtrykket »cigarer eller cigarillos« dækker (eller ikke dækker) situationer, hvor en del af dæksbladet bestående af naturtobak eller rekonstituteret tobak er yderligere dækket af et andet ydre (papir) lag, som det er tilfældet i den foreliggende sag? Er det relevant for besvarelsen af dette spørgsmål, at anvendelsen af papir som et yderligere lag i det ydre dæksblad på tobaksvaren (hvor filteret er) har den virkning, at tobaksvaren visuelt ligner en cigaret?


(1)  EUT 2011 L 176, s. 24.