12.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 52/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichts Oldenburg (Tyskland) den 13 november 2017 – ReFood GmbH & Co. KG mot Landwirtschaftskammer Niedersachsen

(Mål C-634/17)

(2018/C 052/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Oldenburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: ReFood GmbH & Co. KG

Motpart: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Tolkningsfrågor

1.

Ska [artikel 1.3 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall] (1) tolkas som ett tillämpningsundantag för samtliga transporter som enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 1069/2009 (2) omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1069/2009?

2.

Om den första frågan ska besvaras nekande:

Ska [artikel 1.3 d i förordning nr 1013/2006] då tolkas som ett tillämpningsundantag för sådana transporter som enligt förordning (EG) nr 1069/2009 – även jämförd med tillämpningsförordning (EU) nr 142/2011 (3) – omfattas av bestämmelser för insamling, transport, identifiering och spårbarhet?

3.

Om den andra frågan ska besvaras nekande:

Ska [artikel 1.3 d i förordning nr 1013/2006] då tolkas som ett tillämpningsundantag som endast gäller för transporter som måste godkännas enligt artikel 48.1 i förordning (EG) nr 1069/2009?


(1)  EUT L 190, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, s. 1).