12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Oldenburg (Nemecko) 13. novembra 2017 – ReFood GmbH & Co. KG/Landwirtschaftskammer Niedersachsen

(Vec C-634/17)

(2018/C 052/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Oldenburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ReFood GmbH & Co.

Žalovaná: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Prejudiciálne otázky

V súvislosti s výkladom článku 1 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (1) sa podáva návrh na začatie prejudiciálneho konania o týchto otázkach:

1.

Má sa toto ustanovenie v zmysle vylúčenia z uplatnenia (tzv. Anwendungsausschluss) vykladať v takom zmysle, aký platí pre každú prepravu, ktorá podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009 patrí do pôsobnosti tohto nariadenia?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

Má sa toto ustanovenie vykladať v zmysle vylúčenia z uplatnenia platného pre prepravu, v prípade ktorej podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009 (2), aj v spojení s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 142/2011 (3), existujú pravidlá týkajúce sa zberu, prepravy, identifikácie a vysledovateľnosti?

3.

V prípade zápornej odpovede na druhú otázku:

Má sa toto ustanovenie vykladať v zmysle vylúčenia z uplatnenia, ktoré platí iba pre takú prepravu, v prípade ktorej ide o zásielky, pri ktorých je potrebný súhlas, v zmysle článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009?


(1)  Ú. v. EÚ L 190, 2006, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009 , ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 2009, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011 , ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 2011, s. 1).