12.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 52/16


Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Oldenburg (Germania) la 13 noiembrie 2017 – ReFood GmbH & Co. KG/Landwirtschaftskammer Niedersachsen

(Cauza C-634/17)

(2018/C 052/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Oldenburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: ReFood GmbH & Co. KG

Pârâtă: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Întrebările preliminare

Au fost adresate următoarele întrebări privind interpretarea articolului 1 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (1):

1.

Articolul menționat trebuie interpretat în sensul că exclude din domeniul său de aplicare toate transferurile care, potrivit articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 (2), intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1069/2009?

2.

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare:

Articolul menționat trebuie interpretat în sensul că exclude din domeniul său de aplicare transferurile pentru care există potrivit Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 – coroborat și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 142/2011 (3) – reglementări privind colectarea, transportul, identificarea sau trasabilitatea?

3.

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare:

Articolul menționat trebuie interpretat în sensul că exclude din domeniul său de aplicare numai acele transferuri în cazul cărora este vorba despre expedieri supuse aprobării conform articolului 48 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009?


(1)  JO 2006, L 190, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), JO 2009, L 300, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată, JO 2011, L 54, p. 1.