19.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 63/5


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 9 listopada 2017 r. – SF/Inspecteur van de Belastingdienst

(Sprawa C-631/17)

(2018/C 063/07)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SF

Strona pozwana: Inspecteur van de Belastingdienst

Pytanie prejudycjalne

Do przepisów prawa którego państwa członkowskiego odsyła rozporządzenie nr 883/2004 (1), w sprawie, w której dłużnik a) ma miejsce zamieszkania na Łotwie, b) posiada obywatelstwo łotewskie, c) jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę w Niderlandach, d) wykonuje zadania i obowiązki jako marynarz, e) świadczy pracę na pokładzie statku pełnomorskiego pływającego pod banderą Bahamów oraz f) wykonuje te zadania poza terytorium Unii Europejskiej?


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. 2004, L 166, s.1)