19.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 63/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 9. novembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – SF/Inspecteur van de Belastingdienst

(Lieta C-631/17)

(2018/C 063/07)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītājs: SF

Atbildētājs: Inspecteur van de Belastingdienst

Prejudiciālais jautājums

Uz kuras dalībvalsts tiesību aktiem ir atsauce Regulā Nr. 883/2004 (1), ja runa ir par nodokļu parādnieku, kurš a) dzīvo Latvijā, b) ir Latvijas valstspiederīgais, c) strādā pie Nīderlandē reģistrēta darba devēja, d) strādā par jūrnieku, e) savu darbu veic uz jūras kuģa, kas peld zem Bahamu salu karoga, un f) šo darbu veic ārpus Eiropas Savienības teritorijas?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV 2004, L 166, 1. lpp.).