19.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 104/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 8. novembrī iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Orange Polska S.A. w Warszawie

(Lieta C-628/17)

(2018/C 104/15)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Najwyższy

Pamatlietas puses

Prasītājs: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Atbildētājs: Orange Polska S.A. w Warszawie

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (1) 8. pants saistībā ar šīs direktīvas 9. pantu un 2. panta j) punktu ir jāinterpretē tādējādi, ka uzņēmēja rīcība, izmantojot tādu modeli distances līgumu par telekomunikāciju pakalpojumiem noslēgšanai, kur galīgais lēmums veikt darījumu patērētājam ir jāpieņem kurjera, kurš izsniedz līgumu paraugus [vispārējos darījumu noteikumus], klātbūtnē, ir uzskatāma par agresīvu komercpraksi ar nesamērīgu ietekmi:

a)

vienmēr tad, ja kurjera apmeklējuma laikā patērētājs nevar netraucēti iepazīties ar līgumu paraugu saturu;

b)

tikai tad, ja patērētājs iepriekš un individualizēti (piemēram, uz savu e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi) nav saņēmis visus līgumu paraugus, pat ja viņam bija iespēja pirms kurjera apmeklējuma pašam iepazīties ar to saturu uzņēmēja interneta vietnē;

c)

tikai tad, ja papildu konstatējumi liecina, ka šis uzņēmējs ir veicis negodīgas darbības, lai ietekmētu patērētāja izvēles brīvību attiecībā uz pieņemamo lēmumu veikt darījumu, vai tās ir veiktas uzņēmēja uzdevumā?


(1)  OV 2005, L 149, 22. lpp.