19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/12


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 8. novembril 2017 – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów versus Orange Polska S.A. w Warszawie

(Kohtuasi C-628/17)

(2018/C 104/15)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pooled

Kassaator (vastustaja põhikohtuasjas): Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Vastaspool kassatsioonimenetluses (kaebaja põhikohtuasjas): Orange Polska S.A. w Warszawie

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ (1) mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004, artiklit 8 koostoimes artikliga 9 ja artikli 2 punktiga j tuleb tõlgendada nii, et kui ettevõtja sõlmib telekommunikatsiooniteenuste osutamise kauglepinguid, milles tarbija peab tegema lõpliku tehinguotsuse tüüplepingu vormi kohale toonud kulleri juuresolekul, on tegemist agressiivse kaubandustavaga liigse mõjutamise kujul:

a)

alati, kui tarbija ei saa kulleri visiidi ajal tüüplepingu tingimuste sisuga vabalt tutvuda;

b)

ainult siis, kui tarbija ei saanud eelnevalt ja individuaalselt (nt meiliaadressile, kodusele aadressile) kõiki tüüplepinguid, isegi kui tal oli võimalik enne kulleri visiiti ise nende lepingute sisuga ettevõtja kodulehel tutvuda;

c)

ainult siis, kui lisasätted viitavad sellele, et nimetatud ettevõtja poolt või tema volitusel võetakse ebaausaid meetmeid, et piirata tarbija valikuvabadust tehinguotsuse tegemisel?


(1)  ELT 2005, L 149, lk 22.