29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Gerechtshof Den Haag (Nederländerna) den 6 november 2017 – Strafzaak mot Tronex BV

(Mål C-624/17)

(2018/C 032/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Gerechtshof Den Haag

Part i målet vid den nationella domstolen

Tronex BV

Tolkningsfrågor

1)

a.

Ska en affärsinnehavare som till sin leverantör (det vill säga importören, grossisten, distributören, tillverkaren eller någon annan som han har erhållit föremålet från) skickar tillbaka ett föremål som återlämnats av en konsument, eller ett föremål som har utgått ur vederbörandes sortiment, på grund av ett gällande avtal mellan affärsinnehavaren och leverantören, betraktas som en innehavare som gör sig av med föremålet i den mening som avses i artikel 3.1 i ramdirektivet (1)?

b.

Har det för svaret på fråga 1.1 betydelse huruvida det rör sig om ett föremål som är behäftat med brister eller defekter som lätt kan åtgärdas?

c.

Har det för svaret på fråga 1.1 betydelse huruvida det rör sig om ett föremål som är behäftat med så omfattande eller allvarliga brister eller defekter att föremålet inte längre kan användas för sitt ursprungliga ändamål?

2)

a.

Ska en affärsinnehavare eller en leverantör som till en uppköpare (av restpartier) säljer vidare ett föremål som affärsinnehavaren eller leverantören har fått i retur av en konsument, eller ett föremål som har utgått ur vederbörandes sortiment, betraktas som en innehavare som gör sig av med föremålet i den mening som avses i artikel 3.1 i ramdirektivet?

b.

Har det för svaret på fråga 2.1 betydelse hur stor köpeskilling uppköparen betalar till affärsinnehavaren eller leverantören?

c.

Har det för svaret på fråga 2.1 betydelse huruvida det rör sig om ett föremål som är behäftat med brister eller defekter som lätt kan åtgärdas?

d.

Har det för svaret på fråga 2.1 betydelse huruvida det rör sig om ett föremål som är behäftat med så omfattande eller allvarliga brister eller defekter att föremålet inte längre kan användas för sitt ursprungliga ändamål?

3)

a.

Ska en uppköpare som säljer vidare ett stort parti varor som denne har köpt från affärsinnehavare och leverantörer, varor som konsumenter har återlämnat och/eller varor som har utgått ur sortimentet till en (utländsk) tredje part betraktas som en innehavare som gör sig av med ett parti varor i den mening som avses i artikel 3.1 i ramdirektivet?

b.

Har det för svaret på fråga 3.1 betydelse hur stor köpeskilling nämnda tredje part betalar till uppköparen?

c.

Har det för svaret på fråga 3.1 betydelse huruvida partiet varor även innefattar några varor som är behäftade med brister eller defekter som lätt kan åtgärdas?

d.

Har det för svaret på fråga 3.1 betydelse huruvida partiet varor även innefattar några varor som är behäftade med så omfattande eller allvarliga brister eller defekter att föremålet inte längre kan användas för sitt ursprungliga ändamål?

e.

Har det för svaret på fråga 3.3 och fråga 3.4 betydelse hur stor andel av hela det parti varor som sålts vidare till tredje part som utgörs av defekta varor? Om så är fallet, vilken procentandel utgör i så fall brytpunkten?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 2008, s. 3).