29.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 32/12


Преюдициално запитване от Gerechtshof Den Haag (Нидерландия), постъпило на 6 ноември 2017 г. — Наказателно производство срещу Tronex BV

(Дело C-624/17)

(2018/C 032/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Gerechtshof Den Haag

Наказателно производство срещу

Tronex BV

Преюдициални въпроси

1)

а)

Следва ли търговец на дребно, който в съответствие със сключено с неговите доставчици споразумение им предоставя обратно предмет, върнат от потребител или неподдържан повече в предлагания асортимент (тоест предметът се предоставя обратно на вносителя, на търговеца на едро, на дистрибутора, на производителя или на лицето, от което този предмет е получен), да се разглежда като притежател, който се освобождава от посочения предмет по смисъла на член 3, точка 1 от Рамковата директива (1)?

б)

За отговора на въпроса по точка 1.1. от значение ли е обстоятелството, че в това отношение става въпрос за предмет с лесно отстраним недостатък или дефект?

в)

За отговора на въпроса по точка 1.1. от значение ли е обстоятелството, че в това отношение става въпрос за предмет с недостатък или дефект от такъв мащаб или с такава тежест, че в резултат предметът повече да не е годен или да не може да се използва за първоначално предвидената му употреба?

2)

а)

Следва ли търговец на дребно или доставчик, който на свой ред продава на определен купувач (на остатъчни партиди) даден предмет, върнат от потребител или неподдържан повече в предлагания асортимент, да се разглежда като притежател, който се освобождава от посочения предмет по смисъла на член 3, точка 1 от Рамковата директива?

б)

За отговора на въпроса по точка 2.1. от значение ли е какъв е размерът на покупната цена, която следва да заплати купувачът на търговеца на дребно или на доставчиците?

в)

За отговора на въпроса по точка 2.1. от значение ли е обстоятелството, че в това отношение става въпрос за предмет с лесно отстраним недостатък или дефект?

г)

За отговора на въпроса по точка 2.1. от значение ли е обстоятелството, че в това отношение става въпрос за предмет с недостатък или дефект от такъв мащаб или с такава тежест, че в резултат предметът повече да не е годен или да не може да се използва за първоначално предвидената му употреба?

3)

а)

Следва ли купувач, който на свой ред продава голяма партида, състояща се от изкупени от търговци на дребно или доставчици стоки, върнати от потребители или неподдържани повече в предлагания асортимент, на трето лице (в чужбина), да се разглежда като притежател, който се освобождава от стоковата партида по смисъла на член 3, точка 1 от Рамковата директива?

б)

За отговора на въпроса по точка 3.1. от значение ли е какъв е размерът на покупната цена, която следва да заплати третото лице на купувача?

в)

За отговора на въпроса по точка 3.1. от значение ли е обстоятелството, че някои от стоките, включени в партидата, са с лесно отстраними недостатъци или дефекти?

г)

За отговора на въпроса по точка 3.1. от значение ли е обстоятелството, че в партидата са включени и стоки с недостатъци или дефекти от такъв мащаб или с такава тежест, че в резултат съответният предмет повече да не е годен или да не може да се използва за първоначално предвидената му употреба?

д)

За отговора на въпросите по точки 3.3. или 3.4. от значение ли е какъв процент са дефектните стоки от цялата партида с продадените на третото лице стоки? При положителен отговор, наличието на какъв процент се оказва решаващо?


(1)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 2008 г., стр. 3).