22.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/29


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Investigatory Powers Tribunal – London (Združeno kraljestvo) 31. oktobra 2017 – Privacy International/Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs in drugi

(Zadeva C-623/17)

(2018/C 022/41)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Investigatory Powers Tribunal – London

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Privacy International

Tožene stranke: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service Srl, Secret Intelligence Service

Vprašanji za predhodno odločanje

V okoliščinah, v katerih:

a.

je zmožnost [varnostno-obveščevalnih agencij (Security and Intelligence Agencies, OVA)], da uporabljajo posredovane jim [zbirne komunikacijske podatke (Bulk Communications Data, BCD)], bistvena za varovanje nacionalne varnosti Združenega kraljestva, vključno na področju boja proti terorizmu, vohunjenju in širjenju jedrskega orožja;

b.

je temeljna značilnost uporabe BCD s strani OVA odkrivanje prej neznanih groženj nacionalni varnosti s tehnikami neusmerjenega zbiranja, ki temeljijo na zbiranju BCD na enem mestu. Glavna uporabnost tega je hitro identificiranje in razvoj ciljev ter zagotavljanje podlage za ukrepanje ob neposrednih grožnjah;

c.

se od ponudnika elektronskega komunikacijskega omrežja nato ne zahteva hramba BCD (za dalj časa kot pri običajnem poslovanju), ki jih hrani izključno država (OVA);

d.

je nacionalno sodišče (z nekaterimi pridržanimi vprašanji) presodilo, da so jamstva v zvezi z uporabo BCD s strani OVA skladna z zahtevami EKČP (1); in

e.

je nacionalno sodišče presodilo, da bi se z naložitvijo zahtev iz točk od 119 do 125 sodbe [z dne 21. decembra 2016, Tele2 Sverige ter Watson in drugi (C-203/15 in C-698/15, EU:C:2016:970)] (v nadaljevanju: zahteve iz sodbe Watson), če se uporabljajo, ogrozili ukrepi OVA za varovanje nacionalne varnosti, s tem pa bi se ogrozila nacionalna varnost Združenega kraljestva;

1.

Ali ob upoštevanju člena 4 PEU in člena 1(3) Direktive 2002/58/ES (2) o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: Direktiva o e-zasebnosti) zahteva v navodilu Secretary of State, da mora ponudnik elektronskega komunikacijskega omrežja varnostno-obveščevalnim agencijam (Security and Intelligence Agencies, OVA) države članice posredovati zbirne komunikacijske podatke, spada na področje uporabe prava Unije in Direktive o e-zasebnosti?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali se za tako navodilo Secretary of State uporabljajo katere od zahtev iz sodbe Watson ali katere druge zahteve poleg tistih iz EKČP? In če se, kako in v kakšnem obsegu se take zahteve uporabljajo ob upoštevanju bistvene potrebe OVA, da uporabljajo tehnike zbirnega pridobivanja in samodejne obdelave za varovanje nacionalne varnosti, in obsega, v katerem so lahko take zmožnosti, če so sicer skladne z EKČP, bistveno ogrožene z naložitvijo takih zahtev?


(1)  Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah.

(2)  Direktiva 2002/58/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 514).