22.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/29


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Investigatory Powers Tribunal – London (Spojené kráľovstvo) 31. októbra 2017 – Privacy International/Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs a iní

(Vec C-623/17)

(2018/C 022/41)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Investigatory Powers Tribunal – London

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Privacy International

Žalovaní: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service Srl, Secret Intelligence Service

Prejudiciálne otázky

V prípade, keď:

a)

možnosť BSA (1) využívať HÚK (2), ktorá im bola poskytnutá, je nevyhnutná na ochranu národnej bezpečnosti Spojeného kráľovstva vrátane oblasti boja proti terorizmu, boja proti špionáži a boja proti šíreniu jadrových zbraní;

b)

základným prvkom využívania HÚK zo strany BSA je odhalenie predtým neznámych hrozieb pre národnú bezpečnosť prostredníctvom necielených hromadných techník, ktoré závisia od zhromaždenia HÚK na jednom mieste, pričom jeho hlavný prínos spočíva v rýchlej identifikácii a rozvoji cieľov, ako aj v opodstatnení konania v súvislosti s bezprostrednou hrozbou;

c)

poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete nie je následne povinný uchovávať HÚK (po uplynutí obdobia v súlade s jeho bežnými obchodnými požiadavkami), ktoré uchováva samotný štát (BSA);

d)

vnútroštátny súd konštatoval (s výnimkou určitých vyhradených otázok), že záruky týkajúce sa využívania HÚK zo strany BSA sú v súlade s požiadavkami EDĽP (3); a

e)

vnútroštátny súd konštatoval, že uloženie požiadaviek uvedených v bodoch 119 až 125 rozsudku [z 21. decembra 2016, Tele2 Sverige a Watson a i., C-203/15 a C-698/15 (EU:C:2016:970)] (ďalej len „požiadavky rozsudku Watson“) by v prípade ich uplatnenia zmarilo opatrenia prijaté s cieľom zabezpečiť národnú bezpečnosť zo strany BSA a v dôsledku toho by bola národná bezpečnosť Spojeného kráľovstva vystavená ohrozeniu;

1.

Patrí požiadavka uvedená v pokynoch ministra, ktorá od poskytovateľa elektronickej komunikačnej siete požaduje dodanie hromadných údajov o komunikáciách bezpečnostným a spravodajským agentúram (BSA) členského štátu, so zreteľom na článok 4 ZEÚ a článok 1 ods. 3 smernice 2002/58/ES (4) o súkromí a elektronických komunikáciách (ďalej len „smernica o súkromí a elektronických komunikáciách“) do pôsobnosti práva Únie a smernice o súkromí a elektronických komunikáciách?

2.

Ak je odpoveď na prvú otázku kladná, uplatňujú sa niektoré z požiadaviek rozsudku Watson alebo akékoľvek iné požiadavky okrem tých, ktoré ukladá EDĽP, na takýto pokyn ministra? Ak áno, ako a v akom rozsahu sa tieto požiadavky uplatňujú, vzhľadom na nevyhnutnosť potreby BSA využívať metódy hromadného získavania a automatizovaného spracovania na ochranu národnej bezpečnosti a vzhľadom na rozsah, v akom môžu byť tieto možnosti, ak sú inak v súlade s EDĽP, zásadne oslabené zavedením takýchto požiadaviek?


(1)  Bezpečnostné a spravodajské agentúry.

(2)  Hromadné údaje o komunikáciách.

(3)  Európsky dohovor o ľudských právach.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 2002, s. 37; Mim. vyd. 13/029, s. 514).