22.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/29


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Investigatory Powers Tribunal – London (Ühendkuningriik) 31. oktoobril 2017 – Privacy International versus Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs jt

(Kohtuasi C-623/17)

(2018/C 022/41)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Investigatory Powers Tribunal – London

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Privacy International

Vastustajad: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service Srl, Secret Intelligence Service

Eelotsuse küsimused

Kui:

a)

agentuuride (1) võimalused kasutada neile antavaid sidealaseid massandmeid (2) on hädavajalikud Ühendkuningriigi riikliku julgeoleku kaitseks, sealhulgas terrorismivastases võitluses, vastuluures ja tuumarelvade leviku tõkestamises;

b)

agentuurides sidealaste massandmete kasutamise üks põhijoon on avastada senitundmatuid ohtusid riiklikule julgeolekule, rakendades mittespetsiifilisi hulgitöötlustehnikaid, mis eeldavad sidealaste massandmete koondamist ühte kohta. Selle kasulikkus seisneb peamiselt kiires objekti tuvastamises ja piiritlemises, aga ka vahetu ohu korral tegutsemiseks aluse võimaldamises;

c)

elektroonilise sidevõrgu operaator ei ole seejärel kohustatud sidealaseid massandmeid säilitama (kauem kui tavapäraselt majandustegevuses nõutava tähtaja vältel) ning neid säilitab riik (agentuurid) üksi;

d)

liikmesriigi kohus on (teatavate reservatsioonidega) tuvastanud, et kaitsemeetmed sidealaste massandmete kasutamisel agentuuride poolt on inimõiguste konventsiooni (3) nõuetega kooskõlas; ja

e)

liikmesriigi kohus on tuvastanud, et Euroopa Kohtu 21. detsembri 2016. aasta otsuse Tele2 Sverige ja Watson jt (C-203/15 ja C-698/15, EU:C:2016:970) punktides 119–125 nimetatud nõuete (edaspidi „Watsoni nõuded“) kehtestamine nende kohaldatavuse korral nurjaks meetmed, mida agentuurid võtavad riikliku julgeoleku kaitsel, ja seaks seega ohtu Ühendkuningriigi riikliku julgeoleku; siis:

1.

Kas ministri korralduses elektroonilise sidevõrgu operaatorile esitatud nõue anda liikmesriigi julgeoleku- ja luureagentuuridele sidealaseid massandmeid kuulub liidu õiguse ja eraelu ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi 2002/58/EÜ (4) („e-eraelu direktiiv“) kohaldamisalasse, võttes arvesse ELL artiklit 4 ning e-eraelu direktiivi artikli 1 lõiget 3?

2.

Kas juhul, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, on ministri niisuguse korralduse suhtes kohaldatav mõni Watsoni nõue või muu nõue lisaks inimõiguste konventsiooniga kehtestatutele? Ja kui on, siis kuidas ja mil määral on need nõuded kohaldatavad, võttes arvesse, et agentuuridel on hädasti vaja kasutada massandmehõivet ja automaatseid töötlemistehnikaid riikliku julgeoleku kaitseks, ning seda, mil määral võib selliste nõuete kehtestamine niisuguseid võimalusi, kui need on muidu inimõiguste konventsiooniga kooskõlas, kriitiliselt pärssida?


(1)  Julgeoleku- ja luureagentuurid.

(2)  Bulk Communications Data.

(3)  Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT 2002, L 201, lk 37; ELT eriväljaanne 13/29, lk 514).