12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litva) 3. novembra 2017 – Baltic Media Alliance Ltd/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

(Vec C-622/17)

(2018/C 052/19)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Baltic Media Alliance Ltd

Žalovaná: Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Litovská komisia pre rozhlas a televíziu)

Prejudiciálne otázky

1.

Vzťahuje sa článok 3 ods. 1 a ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ (1) z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb, len na prípady, kedy sa prijímajúci členský štát snaží pozastaviť televízne vysielanie a/alebo opakované vysielanie, alebo sa vzťahuje aj na iné opatrenia uplatňované prijímajúcim členským štátom s cieľom iným spôsobom obmedziť voľný príjem programov a ich vysielanie?

2.

Majú sa bod 8 odôvodnenia a článok 3 ods. 1 a ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb vykladať v tom zmysle, že zakazujú prijímajúcim členským štátom, po tom ako zistili, že materiál uvedený v článku 6 uvedenej smernice bol zverejnený, vysielaný na účely distribúcie a distribuovaný v televíznom programe prevádzkovateľa vysielania a/alebo distribuovaný prostredníctvom internetu z členských štátov Únie, prijať, bez toho aby boli splnené podmienky stanovené v článku 3 ods. 2 smernice, rozhodnutie uvedené v § 33 ods. 11 a § 33 ods. 12 pododseku 1 litovského zákona o poskytovaní informácií verejnosti, teda uložiť prevádzkovateľom vysielania pôsobiacim na území prijímajúceho členského štátu a iným osobám, ktoré poskytujú služby distribúcie televíznych programov prostredníctvom internetu dočasne povinnosť opakovane vysielať a/alebo distribuovať televízny program prostredníctvom internetu výlučne v balíkoch televíznych programov dostupných za dodatočný poplatok?


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 2010, s. 1.