12.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 52/14


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vilniaus apygardos administracinis teismas (Leedu) 3. novembril 2017 – Baltic Media Alliance Ltd versus Lietuvos radijo ir televizijos komisija

(Kohtuasi C-622/17)

(2018/C 052/19)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Baltic Media Alliance Ltd

Vastustaja: Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivi 2010/13/EL (1) audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta artikli 3 lõiked 1 ja 2 hõlmavad üksnes juhtumeid, mil vastuvõtjaliikmesriik soovib peatada teleringhäälingu ja/või taasedastamise, või hõlmab see ka muid vastuvõtjaliikmesriigi võetud meetmeid, mille eesmärk on muul moel piirata programmide vaba vastuvõtmist ja nende ülekandmist?

2.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta põhjendust 8 ning artikli 3 lõikeid 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et need keelavad vastuvõtjaliikmesriikidel pärast seda, kui nad on tuvastanud, et Euroopa Liidu liikmesriigist taasedastatud ja/või interneti teel levitatud teleprogrammis avaldati, edastati levitamiseks ja levitati kõnealuse direktiivi artiklis 6 osutatud materjali, ilma et direktiivi artikli 3 lõikes 2 sätestatud tingimused oleksid täidetud, teha sellist otsust, nagu on ette nähtud Leedu üldsusele teabe andmise seaduse artikli 33 lõikes 11 ja lõike 12 punktis 1, nimelt panna vastuvõtjaliikmesriigi territooriumil tegutsevale ringhäälinguorganisatsioonile ja teistele isikutele, kes osutavad teleprogrammide interneti teel levitamise teenuseid, kohustus taasedastada ja/või interneti teel levitada kõnealust teleprogrammi ajutiselt üksnes lisatasu eest näidatavates teleprogrammipakettides?


(1)  ELT 2010, L 95, lk 1.