19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/12


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 30. oktoobril 2017 – Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. versus Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(Kohtuasi C-617/17)

(2018/C 104/14)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja kassatsioonkaebuse esitaja: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.

Kostja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Menetluses osalesid: Edward Detka, Mirosław Krzyszczak, Zakład Projektowania i Programowania Systemów Sterowania Atempol sp. z o.o. w Piekarach Ślaskich, Tomasz Woźniak, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bielinach, Lech Marchlewski, Ommer Polska sp. z o.o. w Krapkowicach, Zakład Przetwórstwa Drobiu Marica spółka jawna J.M.E.K. Wróbel sp. jawna w Bielsku Białej, Glimat Marcinek i S-ka sp. jawna w Gliwicach, HTS Polska sp. z o.o., Jastrzębskie Zakłady Remontowe Dźwigi sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju, Petrofer – Polska sp. z o.o. w Nowinach, Paco Cases Andrzej Paczkowski, Piotr Paczkowski sp. jawna w Puszczykowie, Bożeny Kubalańcy, Zbigniew Arczykowski, Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Unipasz sp. z o.o. w Radzikowicach, Pietrzak B.B. Beata Pietrzak Bogdan Pietrzak sp. jawna w Katowicach, Ewelina Baranowska, Przemysław Nikiel, Marcin Nikiel, Janusz Walocha ja Marek Grzegolec

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 50 saab tõlgendada nii, et ne bis in idem-põhimõtte kohaldamine ei eelda mitte ainult sama rikkujat ja samu faktilisi asjaolusid, vaid ka sama kaitstavat õigushüve?

2.

Kas nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (1) artiklit 3 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 50 tuleb tõlgendada nii, et liidu ja liikmesriigi õigusnormid, mida liikmesriigi konkurentsiasutus kohaldab paralleelselt, kaitsevad sama õigushüve?


(1)  EÜT L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205.