5.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 42/3


2017 m. spalio 24 d.Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego / Industrial Quesera Cuquerella S.L. y Juan Ramón Cuquerella Montagud

(Byla C-614/17)

(2018/C 042/05)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė ir ieškovė: Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego

Kitos proceso šalys ir atsakovai: Industrial Quesera Cuquerella S.L. ir Juan Ramón Cuquerella Montagud

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar saugomos kilmės vietos nuorodos mėgdžiojimas, draudžiamas pagal Reglamento Nr. 510/2006 (1) 13 straipsnio 1 dalies b punktą, turi būti atliekamas naudojant pavadinimus, kurie vizualiai, fonetiškai arba konceptualiai panašūs į saugomą kilmės vietos nuorodą, ar toks mėgdžiojimas yra ir tuo atveju, kai naudojami vizualūs žymenys, kuriais mėgdžiojama kilmės vietos nuoroda?

2.

Ar, tuo atveju, kai kalbama apie saugomą geografinio pobūdžio kilmės vietos nuorodą (Reglamento Nr. 510/2006 2 straipsnio 1 dalies a punktas) ir tuos pačius arba panašius produktus, žymenų, kuriais daroma nuoroda į regioną, su kuriuo siejama saugoma kilmės vietos nuoroda, naudojimas gali reikšti pačios saugomos kilmės vietos nuorodos mėgdžiojimą, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 510/2006 13 straipsnio 1 dalies b punktą, kuris draudžiamas net tuo atveju, kai tokius žymenis naudoja gamintojas, kuris yra įsikūręs regione, su kuriuo siejama saugoma kilmės vietos nuoroda, ir kurio produktams netaikoma tokia kilmės vietos nuoroda teikiama apsauga, nes jie netenkina produkto specifikacijose nurodytų su geografine kilme nesusijusių reikalavimų?

3.

Ar pakankamai informuotas, protingai pastabus ir nuovokus vidutinis vartotojas, į kurio suvokimą, siekdamas nustatyti, ar yra „mėgdžiojimas“, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 510/2006 13 straipsnio 1 dalies b punktą, turi atsižvelgti nacionalinis teismas, turi būti suprantamas kaip apimantis Europos vartotoją ar vis dėlto tik kaip apimantis valstybės narės, kurioje gaminamas produktas, keliantis su saugomos kilmės vietos nuorodos mėgdžiojimu susijusių klausimų, ar su kuria saugoma kilmės vietos nuoroda geografiškai siejama ir kur tokio produkto suvartojama daugiausia, vartotoją?


(1)  2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (OL L 93, 2006, p. 12).