5.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 42/3


Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 24 октомври 2017 г. — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego/Industrial Quesera Cuquerella S.L. и Juan Ramón Cuquerella Montagud

(Дело C-614/17)

(2018/C 042/05)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego

Ответник: Industrial Quesera Cuquerella S.L. и Juan Ramón Cuquerella Montagud

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли забранено с член 13, параграф 1, буква б) от Регламент № 510/2006 (1) пресъздаване на защитено наименование за произход да се извърши непременно чрез използване на наименования, които имат графична, фонетична или концептуална прилика със защитеното наименование за произход, или може да се извърши чрез използване на графични знаци, които пресъздават наименованието за произход?

2)

Може ли при защитено наименование за произход от географско естество (член 2, параграф 1, буква а) от Регламент № 510/2006), когато става въпрос за същите или сходни продукти, използването на символи, които пресъздават района, с който е свързано защитеното наименование за произход, да се счита за пресъздаване на самото защитено наименование за произход съгласно член 13, параграф 1, буква б) от Регламент № 510/2006, което е недопустимо дори ако този, който използва тези символи е производител, установен в района, с който е свързано защитеното наименование за произход, но чийто продукти не са обхванати от това наименование за произход, тъй като не отговарят на изискванията, несвързани с географския произход, които са предвидени в спецификацията?

3)

Трябва ли понятието за средния потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, чиито възприятия националният съд следва да вземе предвид, за да се установи дали е налице пресъздаване по член 13, параграф 1, буква б) от Регламент № 510/2006, да се разбира в смисъл, че се отнася до европейския потребител, или може да се отнася само до потребителя от държавата членка, в която се произвежда продуктът, във връзка с който се пресъздава защитено наименование за произход, или с която географски е свързано ЗНП, и в която предимно се консумира продуктът?


(1)  Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (ОВ 2006, L 93, стр. 12 ).