22.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/23


Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte dei Conti (Italien) den 24 oktober 2017 – Federazione Italiana Golf (FIG) mot Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Mål C-612/17)

(2018/C 022/34)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte dei Conti

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Federazione Italiana Golf (FIG)

Motparter: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tolkningsfrågor

1)

Ska begreppet ”offentlig intervention i form av allmänna föreskrifter som gäller för alla enheter som bedriver en viss verksamhet” i punkt 20.15 i förordning (EU) nr 549/2013 (1) (ENS 2010) tolkas i en vidare bemärkelse så, att det även omfattar dels befogenhet att bestämma idrottslig inriktning (den så kallade mjuka lagstiftningen), dels lagstadgad befogenhet att tillerkänna ställning som juridisk enhet och rätt att bedriva idrottsverksamhet, varvid dessa befogenheter i allmänhet kan hänföras till samtliga italienska nationella idrottsförbund?

2)

Ska den allmänna indikatorn på kontroll enligt punkt 20.15 i förordning (EU) nr 549/2013 (ENS 2010) (”möjligheten att bestämma policy eller strategisk inriktning för en institutionell enhet”) uppfattas enligt sin materiella innebörd som möjligheten att styra, reglera och villkora driftverksamheten hos en icke-vinstdrivande organisation, eller kan den tolkas i icke-teknisk mening så, att den även omfattar andra externa tillsynsbefogenheter utöver de som definieras av de specifika indikatorerna på kontroll enligt punkt 20.15 a–e (som till exempel befogenhet att godkänna räkenskaper, tillsätta revisorer, godkänna stadga och vissa typer av föreskrifter, bestämma idrottslig inriktning eller tillerkänna rätt att bedriva idrottsverksamhet)?

3)

Är det mot bakgrund av punkt 20.15 jämförd med punkterna 4.125 och 4.126 i förordning (EU) nr 549/2013 (ENS 2010) möjligt att i samband med fastställande av huruvida offentligt bestämmande inflytande föreligger ta hänsyn till medlemsavgifter som en finansieringskälla och beakta att höga medlemsavgifter i kombination med övriga andra egna intäkter – med hänsyn till de särskilda dragen hos den konkreta situationen – kan peka på att den icke-vinstdrivande organisationen har betydande självbestämmanderätt?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen Text av betydelse för EES (EUT L 174, s. 1).