22.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte dei Conti (Italija) 24. oktobra 2017 – Federazione Italiana Golf (FIG)/Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Zadeva C-612/17)

(2018/C 022/34)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte dei Conti

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Federazione Italiana Golf (FIG)

Toženi stranki: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba pojem, javni poseg v obliki splošnih predpisov, ki veljajo za vse enote v isti dejavnosti‘, iz odstavka 20.15 Uredbe (EU) št. 549/2013 (1) (t. i. ESR 2010) razlagati v širšem smislu tako, da zajema tudi usmerjevalna pooblastila na področju športa (t. i. „soft law“) in pooblastila za odobritev, določena z zakonom, za pridobitev statusa pravne osebe in za opravljanje dejavnosti na področju športa, pri čemer imata ti pooblastili na splošno vse italijanske nacionalne športne zveze?

2.

Ali je treba splošni kazalnik nadzora iz odstavka 20.15 Uredbe (EU) št. 549/2013 (t. i. ESR 2010) („sposobnost [zmožnost] določanja splošne politike ali programa institucionalne enote“) vsebinsko razumeti kot zmožnost dajanja usmeritev ter določanja obveznosti in pogojev pri upravljanju nepridobitnega subjekta, ali pa je navedeni kazalnik mogoče razumeti netehnično, in sicer tako, da zajema tudi pooblastila za zunanji nadzor, ki se razlikujejo od pooblastil, opredeljenih s posebnimi kazalniki nadzora iz točk (a), (b), (c), (d) in (e) odstavka 20.15 (kot so na primer pooblastila za odobritev proračunov, imenovanje revizorjev, potrditev statutov in nekaterih vrst predpisov, dajanje usmeritev na področju športa ali odobritev za športne namene)?

3.

Ali bi bilo mogoče na podlagi odstavkov 20.15, 4.125 in 4.126 Uredbe (EU) št. 549/2013 (t. i. ESR 2010) pri presoji obstoja ali neobstoja javnega nadzora upoštevati članarine in, natančneje, ali lahko visok znesek navedenih članarin skupaj z drugimi lastnimi dohodki glede na posebnosti dejanskega primera potrdi obstoj znatne zmožnosti samoodločanja nepridobitnega subjekta?


(1)  Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL 2013, L 174, str. 1).