22.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/23


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte dei Conti (Italien) den 24. oktober 2017 — Federazione Italiana Golf (FIG) mod Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT og Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Sag C-612/17)

(2018/C 022/34)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Corte dei Conti

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Federazione Italiana Golf (FIG)

Sagsøgte: Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT og Ministero dell’Economia e delle Finanze

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal begrebet »offentlige foranstaltninger i form af generelle bestemmelser, der gælder for alle enheder, som udøver samme aktivitet« i henhold til nr. 20.15 i forordning nr. 549/2013 (1) (det såkaldte ENS 2010-system) forstås i bred forstand, således at det også omfatter beføjelsen til at udstede idrætsmæssige retningslinjer (såkaldt soft law) og den beføjelse, der er fastsat i loven, med henblik på erhvervelse af status som juridisk person og handlebeføjelser i idrætssektoren, hvilke beføjelser alle italienske nationale idrætsforbund normalt har?

2)

Skal den generelle kontrolindikator i henhold til nr. 20.15 i forordning nr. 549/2013/EU (ENS 2010) (beføjelser til »at bestemme en institutionel enheds generelle politik eller strategi«) forstås i materiel forstand som evnen til at dirigere, forpligte og udøve indflydelse på nonprofitinstitutionens administrative forvaltning, eller kan det forstås i en ikke-teknisk forstand således, at det også omfatter andre beføjelser til eksternt tilsyn end dem, der er fastsat i de særlige kontrolindikatorer i henhold til litra a), b), c), d) og e) i nr. 20.15 (såsom eksempelvis beføjelser til at godkende regnskaber, udpege revisorer og godkende vedtægter og anden form for regulering, idrætsmæssige retningslinjer eller anerkendelse af idrætsgrene)?

3)

Kan der på grundlag af bestemmelserne i nr. 20.15, 4 125 og 4 126 i forordning nr. 549/2013/EU (ENS 2010) tages hensyn til kontingenterne ved afgørelsen af, om der foreligger offentlig kontrol og i samme forbindelse til en præcisering af, om disse kontingenters størrelse, sammen med andre indtægter, på baggrund af den konkrete sags særlige omstændigheder kan godtgøre, at nonprofitinstitutionen har en betydelig grad af selvbestemmelse?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21.5.2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).