22.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/23


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte dei Conti (Itálie) dne 24. října 2017 – Federazione Italiana Golf (FIG) v. Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Věc C-612/17)

(2018/C 022/34)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte dei Conti

Účastníci původního řízení

Žalobce: Federazione Italiana Golf (FIG)

Žalovaní: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Předběžné otázky

1)

Má se pojem „veřejná intervence v podobě obecných předpisů platných pro všechny jednotky pracující ve stejném oboru činnosti“ podle odstavce 20.15 nařízení 549/2013/EU (1) (tzv. ESA 2010) vykládat natolik široce, že zahrnuje také pravomoci určovat směřování sportovní povahy (tzv. soft law) a uznávací pravomoci předpokládané zákonem za účelem nabytí právní subjektivity a možnosti působit v oblasti sportu, přičemž obě pravomoci se obecně vztahují na všechny italské národní sportovní federace?

2)

Má být obecný znak kontroly podle odstavce 20.15 nařízení 549/2013/EU (tzv. ESA 2010) („schopnost určovat obecnou politiku nebo program institucionální jednotky“) vykládán věcně jako schopnost řídit, omezovat a ovlivňovat neziskovou organizaci, anebo v netechnickém smyslu, tj. tak, že zahrnuje také pravomoci externího dohledu, které se liší od pravomocí definovaných specifickými znaky kontroly podle písmen (a), (b), (c), (d) a (e) odst. 20.15 (tedy např. pravomoci schvalování rozpočtů, jmenování auditorů, schvalování stanov a některých typů předpisů, rozhodování o směřování sportu anebo uznávání subjektů pro sportovní účely)?

3)

Je možné podle odst. 20.15 ve spojení s odstavce 4.125 a 4.126 nařízení 549/2013/EU (tzv. ESA 2010) zohlednit členské příspěvky za účelem posouzení existence veřejné kontroly a konkrétně může vysoká suma těchto příspěvků spolu s ostatními vlastními příjmy nasvědčovat ve světle specifických okolností konkrétního případu tomu, že dotčená nezisková organizace má významnou schopnost rozhodovat sama o sobě?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii – Text s významem pro EHP (Úř. věst. L 174, s. 1—727).