22.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/23


Преюдициално запитване от Corte dei Conti (Италия), постъпило на 24 октомври 2017 г. — Federazione Italiana Golf (FIG)/Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Дело C-612/17)

(2018/C 022/34)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte dei Conti

Страни в главното производство

Жалбоподател: Federazione Italiana Golf (FIG)

Ответници: Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли понятието за „държавна намеса под формата на общи разпоредби, приложими за всички заети с една и съща дейност единици“ съгласно параграф 20.15 от Регламент 549/2013/ЕС (1) (т.нар. ЕСС 2010), да се тълкува в широк смисъл като включващо и правомощията за предоставяне на насоки в областта на спорта (т.нар. „soft law“) и предвидените в закона правомощия за признаване за целите на получаването на правосубектност и право на оперативна дейност в сектора на спорта, като и двете правомощия по принцип се отнасят до всички италиански национални спортни федерации?

2)

Трябва ли общият показател за контрол съгласно параграф 20.15 от Регламент 549/2013/ЕС (т.нар. ЕСС 2010) („способността за определяне на общата политика или програма на дадена институционална единица“) да се тълкува в същинския си смисъл като способност за ръководене, определяне на задълженията и условията за дейността по управление на нетърговската организация, или може да се тълкува в не чисто технически смисъл като включващ и правомощия за външен надзор, които са различни от правомощията, определени от специфичните показатели за контрол съгласно букви а), б), в), г) и д) от параграф 20.15 (например правомощия за приемане на бюджет, назначаване на одитори, приемане на устави и някои видове подзаконови актове, на насоки в областта на спорта или признаване за спортни цели?

3)

Може ли въз основа на параграф 20.15 във връзка с параграфи 4.125 и 4.126 от Регламент 549/2013/ЕС (т.нар. ЕСС 2010) да се вземат предвид членските вноски при преценката за наличието или липсата на държавен контрол, по-специално може ли големият размер на въпросните вноски, заедно с другите собствени приходи, да свидетелства — предвид конкретните обстоятелства по случая — за наличието на значителна способност за самоопределяне на нетърговската организация?


(1)  Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 174, 2013 г., стр. 1).