11.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 424/26


Tužba podnesena 23. listopada 2017. – Talijanska Republika protiv Vijeća Europske unije

(Predmet C-611/17)

(2017/C 424/38)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Talijanska Republika (zastupnici: G. Palmieri, agent, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Poništiti Uredbu Vijeća (EU) 2017/1398 od 25. srpnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/127 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti, objavljenu u Službenom listu Europske unije od 29. srpnja 2017., broj L 199, posebno članak 1. točku 2. u kojemu se mijenja Prilog I.D Uredbi (EU) 2017/127, u cijelosti točku 3. priloga pobijanoj uredbi (koja sadržava izmjenu Priloga I.D Uredbi (EU) 2017/127) te u cijelosti uvodne izjave 9., 10., 11. i 12.

Naložiti Vijeću Europske unije snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi tužbeni razlog: povreda članka 1. Odluke Vijeća 86/238/EEZ od 9. lipnja 1986. o pristupanju Unije Međunarodnoj konvenciji za očuvanje atlantskih tuna

Nije postojala obveza prenošenja odluke ICCAT-a o ribolovnim kvotama za igluna.

Drugi tužbeni razlog: nepostojanje obrazloženja (članak 296 stavak 2. UFEU-a)

U svakom slučaju ta odluka nije obrazložena.

Treći tužbeni razlog: povreda članka 17. UEU-a i članka 16. Uredbe 1380/2013

Odluka je protivna načelu relativne stabilnosti i interesima Unije.

Četvrti tužbeni razlog: povreda načela zabrane retroaktivnosti, pravne sigurnosti i legitimnih očekivanja

U svakom slučaju, odluka se nije mogla primijeniti na tekuću ribolovnu aktivnost.

Peti tužbeni razlog: nepostojanje obrazloženja (povreda članka 296. stavka 2. UFEU-a)

Nedostaje obrazloženje odluke u dijelu u kojemu se prihvaća četverogodišnje razdoblje 2012.-2015. kao referentno razdoblje za raspodjelu udjela TAC-a između država članica.

Šesti tužbeni razlog: povreda načela proporcionalnosti (članak 5. UEU-a) i pogrešno utvrđeno činjenično stanje

Isključenje iz referentnog razdoblja godine 2010. i 2011. pretjerano je i pogrešno u odnosu na cilj da se u podatke o ulovu uključi samo zakonit ulov.

Sedmi tužbeni razlog: povreda članka 258. i 260. UFEU-a i nenadležnost

Vijeće nije bilo nadležno za izricanje sankcije Italiji zbog korištenja lebdećih (plovećih) mreža.

Osmi tužbeni razlog: povreda načela dobre uprave (članak 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima) i članka 16. Uredbe 1380/2013

Usvajanje referentnog razdoblja 2012.-2015. negativno je utjecalo na Italiju time što se ograničilo njene ribolovne kapacitete protivno načelu relativne stabilnosti, a da pritom nije provedena odgovarajuća istraga.

Deveti tužbeni razlog: povreda načela nediskriminacije (članak 18. UFEU-a)

To ograničenje neopravdano diskriminira talijanske ribare.

Deseti tužbeni razlog: povreda načela zabrane retroaktivnosti, pravne sigurnosti i legitimnih očekivanja

U svakom slučaju, ograničenje se nije moglo primijeniti na tekuću ribolovnu aktivnost.