15.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 13/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Työtuomioistuin (Finland) den 24 oktober 2017 – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry mot Hyvinvointialan liitto ry

(Mål C-609/17)

(2018/C 013/09)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Työtuomioistuin (Finland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry

Svarande: Hyvinvointialan liitto ry

Intervenient: Fimlab Laboratoriot Oy

Tolkningsfrågor

1)

Utgör artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (1) hinder för en nationell bestämmelse i ett kollektivavtal eller en tolkning härav, enligt vilken en arbetstagare som är arbetsoförmögen när arbetstagarens årliga semester börjar eller under en del därav, oaktat arbetstagarens begäran, inte har rätt att överföra semester som faller inom den berörda tidsperioden och som arbetstagaren har rätt till enligt kollektivavtalet, om den omständigheten att den kollektivavtalsenliga semestern inte överförs inte innebär att arbetstagarens rätt till semester blir mindre än fyra veckor årlig semester?

2)

Har artikel 31.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna direkt effekt i ett anställningsförhållande mellan privata rättssubjekt, det vill säga direkt horisontell effekt?

3)

Skyddar artikel 31.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna den förvärvade rätten till semester, såvitt semesterns längd överskrider det minsta antalet årliga semesterdagar på fyra veckor som föreskrivs enligt artikel 7.1 i arbetstidsdirektivet, och utgör denna bestämmelse i nämnda stadga hinder för en nationell bestämmelse i ett kollektivavtal eller en tolkning härav, enligt vilken en arbetstagare som är arbetsoförmögen när arbetstagarens årliga semester börjar eller under en del därav, oaktat arbetstagarens begäran, inte har rätt att överföra semester som faller inom den berörda tidsperioden och som arbetstagaren har rätt till enligt kollektivavtalet, om den omständigheten att den kollektivavtalsenliga semestern inte överförs inte innebär att arbetstagarens rätt till semester blir mindre än fyra veckor årlig semester?


(1)  EUT L 299, 2003, s. 9.