15.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 13/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Työtuomioistuin (Finsko) dne 24. října 2017 – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry v. Hyvinvointialan liitto ry

(Věc C-609/17)

(2018/C 013/09)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Työtuomioistuin (Finsko)

Účastníci původního řízení

Žalobce: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry

Žalovaný: Hyvinvointialan liitto ry

Další účastnice řízení: Fimlab Laboratoriot Oy

Předběžné otázky

1)

Brání čl. 7 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (1) vnitrostátnímu ustanovení v kolektivní smlouvě nebo jeho výkladu, podle něhož pracovník, který byl na začátku své dovolené za kalendářní rok nebo část z ní v pracovní neschopnosti, nemá bez ohledu na svou žádost nárok na převod dovolené za kalendářní rok, která vyplývá z kolektivní smlouvy a připadá na dotčené období, pokud nepřevedení dovolené vyplývající z kolektivní smlouvy nesnižuje nárok pracovníka na čtyři týdny dovolené za kalendářní rok?

2)

Má čl. 31 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie přímý právní účinek v pracovním poměru mezi soukromými právními subjekty, tj. přímý horizontální právní účinek?

3)

Chrání čl. 31 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie nabytou dovolenou, pokud trvání dovolené překračuje minimální dovolenou za kalendářní rok v délce trvání čtyř týdnů, stanovenou v čl. 7 odst. 1 směrnice o pracovní době, a brání toto ustanovení Listiny základních práv vnitrostátnímu ustanovení v kolektivní smlouvě nebo jeho výkladu, podle něhož pracovník, který je na začátku dovolené za kalendářní rok nebo část z ní v pracovní neschopnosti, nemá bez ohledu na svou žádost nárok na převod dovolené, která vyplývá z kolektivní smlouvy a připadá na dotčené období, pokud nepřevedení dovolené vyplývající z kolektivní smlouvy nesnižuje nárok pracovníka na čtyři týdny dovolené za kalendářní rok?


(1)  Úř. věst. 2003, L 299, s. 9; Zvl. vyd. 05/04, s. 381.